Galleries more

Videos more

Dictionary more

Yer, Madam Macque expoz kimanyer lapolis met fos sarz lor de militan LALIT dan Lakur Intermedyer

26.10.2005

Yer, dan Lakur Intermedyer, Madam Macque finn explike kimanyer an 2002, so mari tinn dir li ki lapolis ti bat li. Li finn dir ki alepok, so lakaz ti su sirveyans lapolis akoz enn so neve, ki ti sispe dan enn kes murder, ti kit so zanfan avek li pu li okip zot. Madam Macque, li enn temwin ki kes ki militan LALIT Roland Fozoo ek osi Devianand Narrain finn met kont lapolis pu domaz.

Militan LALIT Roland Fozoo ek Devianand Narrain ki tinn depoze Lakur an Fevriye, ti fini explike kimanyer an Mars 2002, Misye Macque tinn dir zot ki li finn gayn bate ek ti fer apel a Roland Fozoo pu kudme. Kumsamem ki zot finn al get li kot li le 25 Mars pu konpran ki finn arive. Kan zot finn ariv laba, Misye Macque ek so tifi finn resevwar zot, ek akeyir zot dan salon. Lerla zot tann pe tap laport. Tifi Misye ek Madam Macque finn uver laport. Zot tann dimunn pe koz brit ar tifi. Alor Devianand Narrain finn koste kot laport pu konpran ki pe arive. Dimunn ki pe koz brit dimann li so kart didantite. Li finn donn so nom ek li osi li finn dimann zot zot kart didantite. Finn montre li warrant kard ki indike ki zot bann polisye. Bann polisye finn debark andan lakaz. Devianand Narrain finn dimann permisyon tifi Misye Macque pu servi telefonn. Tifi la finn donn permisyon. Kan li ale pu telefonn LALIT pu inform LALIT seki pe arive, enn polisye anpes li servi telefonn. Polisye la ras telefonn ek telefone limem. Devianand Narrain finn tann li dir "Avoy ranfor". Apre sa, lapolis finn ris militan Lalit Roland Fozoo ek osi Devianand Narrain e finn amenn zot stasyon Rozbel.

Dan lakur yer, Madam Macque finn konfirme ki Roland Fozoo ek Devianand Narrain ti vinn kot li le 25 Mars 2002. Li finn dir kimanyer sa zur la, li ti sorti kot so belmer, linn rant lakaz ek lerla li truv so tifi finn akeyir zot dan salon. Zot prezans, li finn dir, pa finn fer li per. Me dan sa moman-la, li ti inpe sezi akoz li ti kone so lakaz su sirveyans ek li ti mazine tansyon zot vizit ena pu fer avek zanfan so neve. Seki anfet finn bulvers li se kan lapolis "ris" Roland Fozoo ek Devianand Narrain depi so lakaz, met zot dan veikil lapolis. Li dir lerla mem ki sitan li finn bulverse li finn tom san konesans.

Lerla lapolis mem ki amenn li lopital. Avoka Ramloll, Sinyor Stet Kawnsel ki pe defann lapolis dan sa ka-la, finn dir li sipa li pa ti donn enn lanket lapolis sa mem zur la. Li finn dir non. Avoka Ramloll finn montre li enn kopi depozisyon ki sanse li finn fer, ek dimann li sipa pa so sinyatir ki lor la. Madam Macque finn dir wi so sinyatir sa, me selman a okenn moman lapolis pa finn dir li ki li pe donn enn lanket, ni zot pa finn relir seki zot finn ekrir. Li finn dir ki li pa posib ki li finn donn lanket, parski li ti lopital dan sa ler la.

Roland Fozoo ek Devianand Narrain ti dir dan zot depozisyon ki lapolis ti aret zot kot lakaz Misye ek Madam Macque ek ti amenn zot stasyon Rozbel. Laba, polisye ti zur zot, ti zur LALIT ek kan zot finn retenir avoka Sheila Keetaruth, finn dir bann zure vyolan ek virilaman antifam lor zot avoka. Zot finn explike kimanyer Inspekter Ghoorah, ki ti zur zot, finn donn lord pu al sers Misye Macque (pli koni kuma Biding), pu met enn fos sarz kont zot. Kumsamem ki lapolis met fos sarz "Rogue and Vagabond" kont zot. Kan kes Roland Fozoo ek Devianand Narrain ti pase dan Lakur Mahebourg, Misye Macque (Biding) ti dir dan Lakur ki Inspekter Ghoora ti fors li met fos sarz kont zot.