Galleries more

Videos more

Dictionary more

Program LALIT pu Minisipal

26.09.2005

Kan ansyen Guvernman MMM-MSM-PMSD ti amenn enn nuvo lalwa pu Administrasyon Rezyonal an 2003, LALIT ti sel lafors politik ki ti mobilize kont sa nuvo Local Government Act a lepok.

Zot ti rod aboli eleksyon vilaz, ek ranplas li par eleksyon enn sel konsey pu enn distrik antye kot ena buku diferan vilaz lor enn gran siperfisi. Nu ti dir bizin gard eleksyon vilaz ek konsey vilaz, e o-kontrer, etablir konsey pu sak ward dan lavil kot dimunn kapav interpel zot Konseye apre eleksyon. Se kumsa ki kapav aprofondi demokrasi ek permet abitan lavil ek vilaz partisipe dan okip zot landrwa. Nu ti propoze ki klib ek asosyasyon non-kominal gayn plis kontrol lor proze ek devlopman dan landrwa. Nu ti propoze ki etablir enn tax imobilye iniform dan peyi antye, me enn sistem taxasyon ki aplike selman a bann propriyete ki depas enn valer ase ot, ek pa bann ti lakaz dimunn mizer dan lavil ek lakanpayn.

Me bi sa nuvo lalwa MMM-MSM-PMSD, li ti viz pu amenn enn pli gran minmiz gran parti politik lor administrasyon rezyonal: zot pa ti ditu anfaver donn dimunn plis drwa demokratik ek puvwar deside. Alor li pa etonan ki Parti Travayis pa ti proteste buku kont nuvo lalwa a-lepok: zot ti truve ki zot osi ena lavantaz ladan, an tan ki gran parti.


Ki reform ki neseser?
Dan lepase Minisipalite ti pe partisipe dan konstriksyon lozman bomarse pu dimunn dan landrwa: avek kriz lozman ki pe vinn de-pliz-an-pli grav, li neseser ki minisipalite repran linisyativ pu sulaz problem lozman.

Minisipalite kapav osi organiz pu ki ena fasilite medikal pandan lanwit: dokter ek farmasi ki res degard lor enn roster pandan lanwit.
Kitfwa pli gran mankman ki ena pu abitan lavil ek vilaz, se labsans preske total bann fasilite sportif ek kiltirel gratis, sirtu aswar kan laplipar dimunn lib pu partisipe. Bizin stad polivalan, zimnaz, gran lasal pu konser mizikal, teat, libreri ek fasilite internet. Bizin lekipman ki ed klib sportif ek grup lamizik dan landrwa. Aswar, bizin rann aksesib fasilite existsan, kuma zimnaz kolez. Me tusa pu initil si pena enn sistem transpor par bis a linteryer bann lavil ziska ase tar aswar; ek li bizin enn sistem transpor ki sibvansyone pu ki li enn pri rezonab.

Ena osi lezot servis ki minisipalite ti kapav organize e ki dimunn kapav servi aswar, kuma sant sosyal kot pena, kuma lakantinn minisipal, laundry ek masinn-a-lave.

Kuma li ete aster-la, laplipar lavil vinn enn dezer total aswar, san okenn lavi, san okenn aktivite.

Kuma Konsey Minisipal ete aster-la, bann konseye byen vit vinn bann birokrat ki nek konserne ek vann permi ek letal bazar, negosye kontra; kan zot pa pe lager pu vinn lemer.


Bizin organize
Demokrasi rezyonal pa ule dir zis vote sak 5 an, ek lerla atann ki konseye pu fer seki bizin. Nu bizin kone ki manyer pu organize dan landrwa, dan bann lasanble kartye. Dan nu klib ek lasosyasyon, nu bizin diskit bann problem, propoz proze, organiz petisyon. Alor LALIT, dan plas aliyn kandida pu vinn konseye dan enn administrasyon rezyonal ki ziska ler pa pe get veritab problem abitan, nu finn prefere donn kudme pu organiz abitan landrwa pu reklam enn meyer servis minisipal.

(SA TI ENN TRAK LALIT)