Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kontex Politik Aktyel

26.09.2005

Eleksyon Minisipal pe fer dan enn kontex byen partikilye, 10 semenn apre enn Eleksyon Zeneral ki finn amenn o-puvwar enn nuvo guvernman dirize par Parti Travayis, ek finn anvoy MMM-MSM-PMSD dan lopozisyon. Sa sanzman-la finn osi presipit enn kriz politik ek institisyonel ant nuvo guvernman ek Prezidan A. Jugnauth. Kriz ekonomik ek sosyal ki LALIT finn met lor azanda pandan kanpayn eleksyon zeneral pe kumans vinn pli kler pu tu dimunn: lisansiman masif dan Zonn Frans pe kontinye, ek Lerop pe prepare pu diminye pri disik par 39% dan prosen 4 an, ek ankor lanplwa pe detrir dan lindistri sikriyer. Dan peryod eleksyon zeneral, kriz lozman osi finn expoze dan enn fason byen kriyel.

Alor kan nu pe reflesi lor linportans sa Eleksyon Minisipal ki pe vini le 2 Oktob, nu bizin sey konpran byen sa nuvo kontex politik, ekonomik ek sosyal dan lekel nu ete.


Ki nuvo Guvernman PT-PMXD reprezante?
Ziska ler sa guvernman-la finn selman konsantre lor serten mezir ki pu rann li popiler pu eleksyon minisipal: transpor gratis pu pansyoner ek etidyan, pansyon vyeyes iniversel, rediksyon dan pri lapud dile, meyer akey dan lopital. Zot finn osi konsantre lor ranplas tu nomini politik ansyen guvernman, ek mem terminn kontra buku travayer ki ti rekrite par ansyen guvernman pandan kanpayn eleksyon zeneral. Mezir ekonomik ki finn anonse par Minis Finans Sithanen pa indik okenn veritab sanzman dan oryantasyon devlopman: buku lanfaz lor lindistri turist, san okenn remiz an koz depandans lor kann, disik, ek textil, kan li finn fini vinn kler ki sa bann sekter-la pena gran lavenir.

Me nu deza kone ki slogan Travayis lor "demokratizasyon lekonomi", li viz tu simpleman pu servi kriz ekonomik pu fors burzwazi istorik fer serten konsesyon ek partaz so kontrol lor lekonomi ar bann nuvo kus burzwazi. Dan sa stratezi-la, Travayis pe sey geyn sutyen parmi lamas dimunn, san fer okenn veritab sanzman dan sistem ekonomik iltra-liberal ki pe amenn buku somaz, insekirite ek lamizer.


Ki nuvo Lopozisyon MMM-MSM-PMSD reprezante?
Lopozisyon MMM-MSM-PMSD pe deza expoz so bankrut politik: MSM finn sorti byen afebli apre rezilta eleksyon zeneral, malgre ki li ena plis depite ki MMM. Ek zis 10 depite, zame MMM pa finn osi feb dan Lasanble Nasyonal; sak fwa li finn fer lalyans ek swa MSM ubyen Travayis, MMM finn abandonn lamwatye syez minisipal. PMSD zordi pe sey reviv kuma lavwa politik pu burzwazi istorik, ek li finn reysi duble so kota tiket pu eleksyon minisipal. Me deza li kler ki klas travayer ek dimunn mizer pa pu kapav kont lor lopozisyon parlmanter pu defann zot lintere.


Kriz ekonomik ek sosyal
Dan Zonn Frans, lisansiman masif pe kontinye: malgre lalwa Amerikin AGOA ek bann konfli lor kota textil ant enn kote Lerop/USA ek lot kote Lasinn, proteksyon komersyal ki indistriyel textil dan Moris ti ena ziska lafin 2004 finn disparet, ek lizinn pe kontinye ferme, ek travayer pe kontinye sufer lisansiman. Dan Lindistri Sikriyer, enn nuvo vag santralizasyon mulen ek VRS pe prepare, ek ankor lisansiman masif artizan ek laburer. Lavenir 35,000 ti-planter kann menase kan zot reveni pu diminye par 39%. Depresyasyon rupi pe kontinye amenn ogmantasyon pri, ek sa pu aksantye avek lamonte pri prodwi petrolye lor marse mondyal.

Somaz ek insekirite pe expoz buku lezot problem sosyal: lozman, ladrog, kriminalite, swisid, vyolans kont fam ek zanfan.


Ki nu bizin fer?
Pandan kanpayn eleksyon zeneral, LALIT ti lans deba lor nesesite enn politik ekonomik alternativ ki pa depann lor disik ek textil, ki kapav kree lanplwa stab. Nu bizin mobilize pu reklam aplikasyon sa alternativ-la: li pa zis posib, me zordi li finn vinn esansyel. Se klas travayer, zenn, somer, muvman fam, intelektyel progresis ki ena misyon pu amenn sa mobilizasyon-la. Se klas travayer ek muvman sindikal ki ena osi misyon pu reklam ranplasman lalwa IRA par enn nuvo lalwa ki pu permet travayer devlop kapasite pu amenn sa veritab sanzman ki zordi neseser kan ena pu swazir ant barbari ek sosyalism.

Si u anvi pa zis obzerv listwar, me partisip dan sanz li, pa ezite pu kontakte LALIT: par email lor lalitmail@intnet.mu, par telefonn 208 2132, ubyen ranpli sa kupon la, avoy li par let Sekreter, Lalit, Main Rd, GRNW, Port Louis,

SA TI KONTENI TRAK LALIT DISTRIBIYE PARTU DAN MORIS SEMENN DERNYER