Galleries more

Videos more

Dictionary more

Rezistans kont lokipasyon militer e kolinizasyon Palestinn kontiyne

01.09.2005

.
Alor ki dan lemond latansyon pe brake lor derulman retre depi Gaza, Leta Israel pe kontiyn okip ilegalman e perpetye so kolonizasyon later Palestinn dan Wes Bank. Me bann peizan, zenn, fam, militan Palestinyin ansam ar aktivis depi Israel e lezot pei pe amenn tu kalite aksyon byin kreatif kont Israel so lokipasyon militer.
Le 23 Ut dernye, dan rezyon Mas'ha, enn grup artis depi Leta Zini, Palestinn e plizir pei an kolaborasyon ar lafamiy Aamer, ki abitan sa lavil-la, finn penn enn imans miral pu lespwar lor enn kote Miray Lokipasyon, koni kuma Miray Aparteid, ki truv anfas zot lakaz. Miray divan zot laport-la, ki Leta Israel finn konstrir, li fer 280 pye longer e 24 pye oter. Lafamiy Aamer pe viv kumadir dan enn prizon virtyel depi 2 an: zot lakaz anture lor 3 kote par fennsing militer e enn kolni Israelyin. Miray-la, separ Aamer ek so fami depi zot karo plantasyon zoliv e zot vilaz.
Anmemtan bann planter e zot lorganizasyon an kordinasyon avek International Solidarity Movement(ISM) e International Women's Peace Service(IWPS) pe lans kanpayn Rekolt Zoliv 2005 apartir le 15 Oktob. Rekolt zoliv li enn form rezistans lepep Palestinyin pu afirm zot lyin istorik ar later e pu rezet tantativ Israel pu sezi zot later. Sa rekolt anyel-la li sinboliz lavi pu lepep Palestinyin.
Lane dernyer, dan mem lepok, 2 militan Lalit ti al dan Palestinn pu partisip dan kanpayn solidarite internasyonal avek lepep Palestinyin.