Galleries more

Videos more

Dictionary more

Muvman Lakaz lot Top FM. Deklarasyon Rada Kistnasamy

05.08.2005

Lanket TFSVG (Trust Fund for the Social Integration of Vulnerable Groups) lor 525 famiy ki ti okip lakaz NHDC montre ki enn tyer ladan tus mwins ki Rs 4000 rupi par mwa.

Sa sif la reprezant sitiasyon lapey an zeneral dan Moris e se sa ki rann li byin difisil pu enn famiy lwe enn lakaz, ubyin mem fer aplikasyon kot NHDC pu enn lozman.

Kriz lozman finn agrave sirtu avek fenomenn kazyalizasyon dan lanplwa kot dimunn pe bat bate san enn reveni fix lafin dimwa. Alor plan lozman zordi li an defasaz avek kondisyon travay ek sitiasyon ekonomik dan lekel dimunn truv zot.

Parmi sa 525 famiy, ena buku ki pa ti anrezistre kot NHDC e si nu pran kont sa 26,000 famiy ki deza lor lalis NHDC savedir demand pu lozman sosyal buku pli grav.

Sa kriz lozman finn osi expoz sif resansiman ki servi kuma propagann pu fer dimunn krwar ki plis ki 80% dimunn deza propriyeter zot lakaz. Anfet buku menaz ki dan problem lozman pe deza anpile dan enn lakaz familyal, viv dan sere. Resansiman pa pu truv zot kuma lokater me plito propriyeter.