Galleries more

Videos more

Dictionary more

Muvman Lakaz komant diskur program lor Radio Plus

03.08.2005Dan enn deklarasyon lor Radio Plus, Samdi 30 Ziyet, Alain Ah-Vee lor nom Muvman Lakaz fin dir ki bann mezir dan diskur program GM Ptr-PMXD pa sifizan fas a kriz lozman. Li finn explike ki lozman nepli konsidere kuma enn drwa. Lontan guvernman e Minisipalite ti pe ofer lakaz bomarse a dimunn ki bizin. Zordi sa rol-la finn transfer a enn linstitisyon ki fonksyonn kuma enn konpayni prive e ki pe vann lakaz zis pu enn profi. Anplis bann mwayin atraver lekel dimunn ti pe kapav gayn enn lakaz zot nepli posib kuma avan: lokasyon tro ser, akoz spekilasyon pri later finn mont an fles e guvernman pe donn bay zis biznessmenn. Bizin azut ar sa lefet ki deplizanpli dimunn nepli ena enn travay permanan, laplipar dimunn pe travay bat-bate, pe trase pu gayn zot lavi. Buku fami squater truv zot dan enn tel sityasyon. Kuma zot pu pey lakaz NHDC si zot pa asire pu gayn lapey tule lafin di mwa? Dayer NHDC pe bizin met ka lakur kont buku lokater so bann lakaz akoz zot pa pe kapav pey lokasyon.
Alain Ah-Vee finnazute ki bizin dabor dekret problem lozman kuma enn irzans. Bizin truv bann solisyon miltip ki adapte ar kriz aktyel. Par ekzanp ena buku squater ki nesesit zis enn ti but later ek materyo e lerla limem kapav mont enn ti lasam pu li reste antretan. Anmemtan bizin mont bann lakaz bomarse kot kit feray depase pu dimunn kapav azute apre. Bizin osi gete kimanyer kapav interes dimunn ki deza posed lakaz u lasam vid pu partisip dan program lozman guvernman. Me anmemtan bizin asire ki dimunn ena travay an sekirite.