Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT fer nuvo sesyon lor Lekonomi Alternativ

26.07.2005

Vandredi 22 Ziyet, Lalit ti fer enn reynion Cassis lor kestyon lekonomi alternativ a kann ek a textil. Enn 15-enn dimunn prezan depi diferan sekter travay ti ekut Alain Ah-Vee ek Lindsey Collen avan. Lerla plizir dimunn prezan finn analiz gravite kriz somaz dan Moris, e finn kumans rod sime politik pu opoz sa form kontrol lekonomi ki ena. Buku komanter ti fer lor manyer ki eleksyon finn pase sanki zame vreman gayn lokazyon met an kestyon stratezi devlopman, ni lekonomi.