Galleries more

Videos more

Dictionary more

Premye Analiz Rezilta Eleksyon Zeneral

05.07.2005

Rezilta Eleksyon Zeneral pa enn sirpriz. Finn ena enn “swing” byen marke depi MMM-MSM-PMSD ki finn perdi 9% sifraz, ver Travayis, ki finn benefisye enn ogmantasyon de 13% dan so direksyon. Sa “swing” la li partu dan pei, me anplitid swing la li buku plis dan lakanpayn. Alor, li enn guvernman ki for dan Lakanpayn. Li finn osi atak MMM so kontrol lor Por Lwi, kot MMM inn reysi gard zis lamwatye sa 12 syez la. Quatre Bornes finn osi vot Lalyans Sosyal.

Lalyans Sosyal Navin Ramgoolam finn ranport so viktwar avek 49% sifraz kont MMM-MSM-PMSD avek 43%. Lalyans Sosyal finn gayn 38 syez kont MSM-MMM Berenger ki finn gayn 22 syez. Dan Rodrig OPR inn gayn 2 syez. San sutyen depite Rodrig, Lalyans Sosyal pena 2/3 dan Lasamble Nasyonal.

BANN PARTI DAN BANN LALYANS
A-linteryer Lalyans Sosyal, Parti Travayis finn fer elir 32 depite, PMXD 2 depite, MMSM Dulloo 2 depite ek MSD Baichoo 2 depite. Les Verts ek MR pa finn fer elir okenn zot kandida, ek Sylvio Michel ek Rama Valayden pa finn eli dan fyef Berenger, mem si zot finn kas ezemoni MMM byen-mem laba.

MMM finn fer elir 10 depite. Sa li enn gran defet pu li. MSM ena 11 depite, me san so lider, Pravin Jugnauth ki ti sufer defet dan Rose-Belle Vieux Grand Port. PMSD finn gayn enn syez.

Sa vedir, Lalyans Sosyal kontrol 13 sirkonskripsyon (9 totalman, avek enn pli ot sifraz de 67%, ek 4 kot li gayne 2/1) ek MMM-MSM kontrol 7 (4 totalman, ek 3 kot li gayne 2/1). Tu sa kat syez ki MMM-MSM kontrole net, zot dan Lavil. Anfet MMM limem finn redwir a enn parti Beau-Bassin, Rose-Hill, Curepipe. Li paret Berenger, avek enn kudme Maurice Allet, finn finalman ranplas Gaetan Duval.

PARTISIPASYON LALIT
Kote Lalit, nu finn sorti dan 7yem pozisyon dan 4 sirkonskripsyon, parey kuma an 2000. Tuzur dan Upper Plaines Wilhems. Dayer an 1987, ti ena mem tandans. Nu skor an 2005 finn varye ase buku, setadir ant 0.7% ek 3.6%. An zeneral, nu finn resevwar mwens vot ki an 2000. Sa li anparti rezilta direk enn ogmantasyon dan bipolarizasyon, ki, kontrerman a bann atant, ti pli sever ki an 2000. An 2000 ti ena 12% vot andeor 2 lalyans, tandi ki an 2005 li zis 8%. Anmemtan, dan serten sirkonskripsyon kot nu vot mwens, li akoz bann lafors kominal kuma MDN Raj Dayal ek FSM Cehl Meeah finn persiste laba. E, li anparti akoz an 2005, nu finn sibir enn blak-awt total depi lapres burzwa. Pandan kanpayn, kan sa blak-awt la ti quasi-total lor radyo osi, nu ti met enn konplent formel divan Tribinal IBA, e zis lerla bann radyo finn lev zot anbargo enn tigit apartir bann lakor bilateral avek Lalit.

FAM EK REZILTA
Enn zafer inportan ki finn arive dan sa eleksyon la, se lefe mobilizasyon fam dan rezilta. Lor 16 fam kandida dan sa 2 lalyans la, 7 finn sorti premye parmi 3 kolistye, 5 inn sorti 2yem, ek zis 4 trwazyem. Sa vedir li enn lavantaz pu enn parti si li met enn fam kandida.

MINIS TONBE
Antretan, buku Minis finn perdi zot syez. Anfet 10 an tu. Kushiram, Soodhun, Leung Shing, Jeeha, Roopun, Fowdar, Koonjoo, Jugnauth, Gayan, ek Obeegadoo. Si MMM-MSM ti ena enn bilan ki ti pozitif, li ti travay Minis Obeegadoo kuma Minis Ledikasyon; me sa pa finn anpes li perdi.

BEST LOSER
Plitar zordi (5 Ziyet) Best Loser pu nome par Komisyon Elektoral (ESC), kuma lalwa prevwar. Alor, pu ena 8 manb Lasamble Nasyonal ki nome. Se zis lerla ki Navin Ramgoolam pu nom so bann Minis.

GUVERNMAN e LOPOZISYON
E Ramgoolam e Berenger pe servi bann parol ki kit uver enn laport pu zot “travay ansam”. Mem si Berenger parfwa paret pe koz an-kod ek so bann siporter dan enn fason enpe danzere, kan li koz “pa fer politik di pir” ubyen “pa reazir dan enn fason kominal”.

LALIT MET PWEN LOR AZANDA
Kote Lalit, nu finn reysi, dan enn serten mezir met 2 item lor azanda pu sa eleksyon zeneral la. Premye, kote lekonomi, nu finn ale-mem, persiste met lor azanda, ziska kan eleksyon fini, premye deklarasyon Navin Ramgoolam se bizin enn lekonomi agro-alimanter alternatif. Dezyem, kote defans drwa iniversel dan kad “welfer steyt”, Navin Ramgoolam dan so diskur proklamasyon rezilta finn promet ki pansyon pu kuma enn drwa “san ranpli okenn form”.


Kote politik, Lalit finn sorti ranforsi anterm kapasite nu manb pu liye demand aktyel ar enn sanzman profon, atraver bann dinamik dan bann demand tranzisyonel. Kote lekonomi, par exanp, sa demand pu Guvernman refiz permi ferm mulen kann (ki Guvernman deza ena puvwar fer), e obliz tablisman konverti so mulen dan enn agro-indistri. Avek moral ki pa kapav ena enn pei, kot kapital zis ferm anplwa.

Lalit osi finn premye parti pu met osi buku ki 44% kandida fam.

Nu finn aliyn enn gran pursantaz kandida zenn osi. E nu sel parti avek enn gran pursantaz kandida dan klas travayer.

Tu nu miting piblik pandan kanpayn ti byen reysi, anterm asistans ek konteni. Nuvo orater finn gayn lexperyans osi. E pu premye fwa nu finn gayn lexperyans bann miting noktirn, ki finn mars byen.