Galleries more

Videos more

Dictionary more

Samdi 2 Ziyet 2005, dan konferans de pres, Lalit fer bilan kanpayn e donn mo dord pu vot LALIT partu

02.07.2005

Lapres prezan: MBC/TV, Radio 1, Radio Plus ek Week-End

Cindy Clelie ti prezid Konferans de Pres dan batiman LPT, GRNW. Li finn prezant 2 tem ki pu aborde dan rankont avek lapres: bilan kanpayn Lalit ek kifer bizen vot Lalit.

Ram Seegobin finn koz lor bilan kanpayn Lalit.

Laspe klasik nu kanpayn setadir miting, renyon ek kanpayn lafis modes, tu finn derul byen. Lalit pa ti ena plastik zonn parski nu pa krwar dan abriti dimunn. Lalit inn fer apel a lentelizans ek rezonnman elektora.

Kolonn vertebral nu kanpayn ti distribisyon nu 20,000 bilten dan tu sirkonskripsyon. Enn bilten 8 paz avek 3 paz lor nu program e 4 paz lor prezantasyon kandida Lalit dan tu le 20 sirkonskripsyon pu permet elekter konn nu program e nu bann kandida.

Open Letter ki explik lor kimanyer Lalit diferan depi bann lezot parti dan sa eleksyon-la e ki valer sak vot pu Lalit ena. Open letter inn al par lapos, an men prop ek par imel.

Nu program ek nu lekip kandida finn byen akeyi partu. Apre nu program lor Radyo ek lor TV, fidbak byen pozitif.

Dan sa kanpayn, nu finn bizen fer fas 3 problem:

1. Depi byen boner dan kanpayn, finn ena enn espes konplo pu sey pretann ki swa ki elektora ena dan sa eleksyon-la, li zis ant sa 2 lalyans. Sa finn reflete dan medya.
Nu satisfe ki apre nu bann demars, IBA ek radyo prive finn rektifye sa. Nu analiz se klas dirizan, setadir burzwazi, konsyan kriz ekonomik byen grav finn sey met a lekar tu deba pu enn lekonomi alternativ. Malge sa, nu finn resi fer sa pwen traverse sirtu dan dernye parti kanpayn.

2. Finn sey prezant eleksyon ant 2 lalyans e lerla ena seki zot apel bann ti parti.
Nu finn resi explik diferans ant Lalit ek bann regrupman ki forme zis avan eleksyon, diferans ant Lalit ek bann kuran kominalist ek fondamantalist

3. Apre Zizman Balancy, Alliance pour la Justice finn sey kominaliz deba sirtu otur kandidatir Ram Seegobin dan No. 3.
Tu dimunn kone depi 1983 Lalit fer tirazosor. Apart Elizier Francois, tu dimunn konpran lozik kifer Lalit fer tirazosor. Dan konferans de pres kan nu ti fer tirazosor, nu ti prezant let ki tu kandida Lalit adrese a Electoral Supervisory Commission. Let ki finn sumet a ESC zur Nomination Day pu dir ki okenn kandida Lalit pa pu aksepte syez bestluzer. Filozofi nu tirazosor : resansman 1972 met popilasyon dan 4 kategori, e kan nu get andan sa 4 kategori-la nu truv sitwayen Morisyen alor nu ena nu plas dan nenport lekel ladan, akoz samem nu les lasans deside.
Elizier Francois ek APJ kapav paret ridikil me zot diskur ek zot propagann byen danzere

Ram Seegobin finn konklir par dir ki an zeneral, kanpayn finn travers byen, avek mwayen ki nu ena. Nu finn resi amenn deba lor teren ekonomik.

Alain Ahvee finn explike kifer bizen vot Lalit.

Pandan kanpayn, Lalit finn explik nu program. Zordi kriz ekonomik e sosyal pe agrave. Sa li rezilta politik ekonomik e stratezi developman. Akoz monopol desizyon ki patrona ena lor lekonomi, lor ki pu plante, ki pu prodir. Bizen atak politik ki responsab katastrof kot nu ete. Nu finn amenn refleksyon ek deba lor enn lot kalite lekonomi ki met an kestyon sa lekonomi baze lor plant kann.

Vot pu Lalit pu ki mobilize pu fors prosen gruvernman ek patrona pu reget politik ekonomik. Li pu ule dir batir ansam enn muvman pu enn lekonomi alternativ ki repoz lor lendistri agro alimanter e lapes endistriyel. Dan kanpayn, ankor plis rezon pu vot Lalit. Linyon Eropeen konfirm bes pri disik. Pena nanye konkre dan program 2 blok lor kriz lindistri sikriyer e textil. Tulede lalyans prezant zot program 1 semenn avan eleksyon demontre ki zot pa ule ena deba.

Vot pu Lalit pu ki ena plis demokrasi e liberte. Pu kondann rekil depi dernye 10 an avek lalwa PSA, POTA. IRA ankor la. Finn abolir eleksyon vilaz. Fas a kriz ki pe vini, pe sey anpes dimunn reazir. Vot pu Lalit pu kapav determinn rapor de fors ki pu ena e pu ki travayer, zenn, dimunn mizer pa sarye fardo kriz pe vini.

Vot pu Lalit pu kontiyn konba kont kominalism. Pu kondann lafason dernye 5 an, dimunn dan Leta servi diskur kominal dan zot fonksyon ofisyel. Pu kondann bann parti sekter ek kominal. Sa 2 lalyans-la, pena naryen dan zot program pu konbat kominalism. Lalit finn sirkil nu program kont kominalism depi Me 2005. Nu aksyon pu fer tirazosor ek ekrir ESC pu refiz syez bestluzer, li enn fason entelizan ek rasyonel pu lit kont kominalism san risk donn serom bann grup kominal ek sekter.

Alain Ahvee finn lans enn lapel a tu dimunn ki finn deside pu vot Lalit pu tini lor zot desizyon eklere, pu res vizilan e pu pa tom dan pyez kominal e manipilasyon dernye ler depi bann adverser.

Cindy Clelie finn konklir par dir ki Lalit finn ena 14 fam kandida parmi 32 kandida. Sa fer 44%. Dan sirkonskripsyon no. 8, Lalit pe aliyn 3 kandida fam. Sa li enn grand premyer.

Lalit ena kandida partu, alor tu dimunn ena swa. Dan 6 sirkonskripsyon kot Lalit ena 3 kandida, mo dord se vot 3 kandida Lalit. Dan 14 sirkonskripsyon kot ena zis enn kandida Lalit, mo dord se vot 1 Lalit ek 2 endepandan.