Galleries more

Videos more

Dictionary more

Program Politik lor MBC: Ram Seegobin lor "Kifer vot LALIT"

02.07.2005Bonzur

Dime gramatin nu tu pe al vote. Li normal ki nu tu, nu ule ki nu vot servi pu kiksoz konstriktif. Nu tu, nu ule ki nu vot kapav amenn enn vre sanzman ek enn veritab progre. Nu pa pe vot pur, ubyen kont, enn slogan.

Nu finn ariv a-la-fin sa kanpayn elektoral: nu finn finalman kone ki ena dan program guvernmantal sa de Lalyans-la. Si u finn ena pasyans lir sa de dokiman-la, eski u finn truv kiksoz ki fer u panse ki sa de Lalyans-la pe propoz bann solisyon konkre pu kriz grav ki pe menas Lindistri Sikriyer, Zonn Frans. Eski u finn truv bann propozisyon kredib pu kreasyon masif lanplwa stab, pu kontrol linflasyon, pu aprofondi demokrasi, pu tir kominalism depi nu sistem elektoral, pu konbat koripsyon, pu fer fas a problem grav ki pe vini akoz maladi SIDA.

Nu dan LALIT, nu pa finn truv nanye dan sa de program ki koresponn a gravite sityasyon ekonomik ek sosyal.

U finn truv lekip ki sa de Lalyans-la pe prezante: kuma enn pake kart: bate, kupe, repartaze.

Alor, ki li o-nivo program, ki li o-nivo lekip, pena diferans ant sa de Lalyans-la. Li pu enn veritab gaspiyaz pu servi u vot zis pu swazir ant zot. U vot vo plis ki sa.

Apar sa de Lalyans-la, ena lezot parti kominalist ek integrist ki byen danzere ek ki sertennman pa merit u vot.

Nimport lekel ant sa 2 Lalyans-la form prosen guvernman, nu tu ansam, nu pu bizin kumans reflesi lor nesesite enn nuvo muvman ki ase for pu fer fas a kriz ekonomik ek sosyal ki pe vini; pu fer fas a danze enn devalyasyon, losterite, ek posibilite represyon par enn guvernman koalisyon ki kapav forme apre eleksyon.

Si nu get listwar resan nu peyi, nu pu truve ki apepre sak 30 an, enn nuvo muvman pran nesans, apre ki ansyen vag finn perdi so pertinans istorik: nu ti gayn Travayis, apre MMM. Tu-le-de finn vinn lekontrer de seki zot ti ete, apre 30 an konpromi ek konpromisyon.

Zordi se LALIT ki dan tu konba kot travayer, dimunn mizer, fam, somer, zenn, pe reklam zot drwa, pe lite kont explwatasyon par enn sistem kapitalist, pe lite pu prezerv bann drwa aki kont enn globalizasyon ki pe fer o-profi bann miltinasyonal ek bann spekilater finansye.

Fas a lamonte somaz, se LALIT ki pe propoz enn lekonomi alternativ ki pa depann lor disik ek textil, se LALIT ki pe reklam alokasyon lisansiman ek somaz, ek drwa lagrev pu travayer. Se nu ki pe amenn lalit kont represyon, kont kominalism. Se nu ki pe amenn lalit an faver itilizasyon langaz maternel dan sistem ledikasyon, an faver proteksyon lanvironnman, drwa a enn lozman, drwa fam.

LALIT dan sa muvans internasyonalist ki pe konbat bann ravaz globalizasyon kapitalist, ki pe proteste kont lager ek lokipasyon militer, ki pe reklam demantelman baz militer kuma lor Diego Garcia.

LALIT pe deza fer tu sa depi lontan: u sutyen dan eleksyon dime pu kontribiye pu donn lafors sa muvman ki zordi enn nesesite istorik. Sinon se travayer, salarye, fam, somer, zenn, ki pu viktim kriz ekonomik ek sosyal ki pe vini.

Se enn tel muvman ki kapav mobilize pu fors veritab sanzman, ki al dan direksyon veritab progre.

Sa li linportans enn vot pu LALIT : se sel fason pu vot itil dime.

Mersi.