Galleries more

Videos more

Dictionary more

Program Politik lor MBC: Ally Hosenbokus lor Welfare State

02.07.2005

Bonzur

Zordi mo pu donn u pozisyon Parti LALIT lor Welfare State.

Tu sosyete enan enn obligasyon pu okip vye dimunn, vev, andikape, ki malad; pu garanti lasante, ledikasyon, lozman pu tu dimunn.

A-traver enn long lalit, sa bann obligasyon ki sosyete enan, zot finn vinn bann drwa, pa enn sarite. Enan mem Konvansyon Nasyon Zini ki ranforsi natir iniversel sa bann drwa-la.
Sa mem ki a-la-baz Welfare State.

Depi inpe letan ideolozi iltra-liberal pe rod fer lasante, ledikasyon, lozman vinn marsandiz ki bizin aste. Pe rod fer pansyon vinn enn sarite zis pu dimunn ki pe mor de fin.

LALIT pa dakor ek sa.

Dan so premye bidze, Pravin Jugnauth finn kumans aplik sa ideolozi reaksyoner. Li finn atak prinsip iniversel pansyon vyeyes, vev ek andikape. Li finn impoz kondisyon ki imilyan ek mem menasan: li finn fer 120 mil vye dimunn viv dan langwas. Tu sa zis pu ekonomiz 6 milyon, kan li pe depans 500 milyon pu renovasyon biro Premye Minis Berenger ek sato Prezidan Jugnauth, kan pansyon depite-minis ki Berenger pu gayne, li enn milyon par an.

Seki Guvernman MMM-MSM ti pe fer, se atak baz mem Welfare State. Si dimunn kumans aksepte means-testing pu pansyon, lerla letap par letap, plis dimunn pa pu kalifye pu diferan pansyon. Lerla zot pu atak prinsip lasante ek ledikasyon gratis pu tu dimunn.
LALIT finn denons sa mezir reaksyoner dan Bidze Jugnauth-Berenger.

Nu dimann u zwenn nu dan sa konba pu amelyor bann servis gratis su Welfare State; pu garanti enn sosyete solider ki okip tu dimunn.
Pa kuma enn sarite, me kuma enn drwa.

Vot LALIT.

Mersi.