Galleries more

Videos more

Dictionary more

Program Politik Lalit lor MBC: Alain Ah-Vee lor represyon e liberte

02.07.2005

.
Dernye 5 an pa finn ena progre ditu kote u liberte. Okontrer finn ena rekil.
An 2000 Ramgoolam-Duval ti vot Public Security Act ki reprim u liberte.
Berenger-Jugnauth finn gard PSA e finn servi represyon kont travayer e sindikalis. Zot finn fer purswiv militan Lalit. Zot finn atak editoryalis, karikatiris e radyo prive.

IRA zot pann revoke. Me zot finn vot lalwa POTA. Sanse pu konbat terorism! Me POTA donn puvwar lapolis rant kot u, fer lafuy e aret u san warant. Ubyin kidnap u 36 ertan san u gayn akse ar u avoka e u fami. E sa zis si lapolis deside pu purswiv.
Eski sa ki zot apel progre?

Kot laverite lor lamor Kaya? Okenn purswit pa finn ena kont lapolis. Antretan vyolans kont deteni par lapolis u gard prizon finn ogmante. Komite Drwa Imin Nasyon Zini mem finn dir li trakase.
Finn ena zizman lakur kont 4 polisye. Kont lekip CID. Malgre sa li paret lapolis ankor zwir inpinite. Eski sa ki apel progre?

Kan RIOT matrak travayer Zonn Frans e sindikalis, Berenger dir “RIOT pa la pu donn bibron”. Minis Soodhun dir “lapolis pa la pu kares dimunn”.
Eski sa kalite sinyal-la depi bann minis ki pu dekuraz lapolis servi vyolans kont sitwayin Moris?

Ni MSM-MMM, ni Lalayans Sosyal pena volonte pu diminye vyolans polisyer e represyon. Parski zot politik repoz lor plis represyon. Kan kriz ekonomik pe agrave zot pu anvi anpes dimunn reazir.
Bizin revok tu bann lalwa represif.
Pu reziste kont losterite ki patron pu sey inpoze. Pu defann kan zot pu atak nu drwa.
E pu lite pu enn sosyete pli lib e egal, kot pa pu bizin represyon.