Galleries more

Videos more

Dictionary more

Program Politik lor MBC: Lindsey Collen ek Cindy Clelie lor Diferans ant Lalit ek Lezot parti Politik anterm kandida ek program

01.07.2005

LINDSEY:
Bonswar.

Zordi, Cindy Clelie ek mo-mem pu explik diferans ant kandida Lalit ek program Lalit, ek pu lezot parti.

CINDY:
Bonswar.

Avan eleksyon large, ti ena buku koze pu plis fam kandida.

Tu lagazet ti pe koz sa. Parti de la Majorite ti met dibut zis lor la. Ti mem ena enn zoli manifestasyon Federaksyon.

Ramgoolam dan Media Watch ti fer bel bel koze lor la.

E Berenger ti mem pran langazman antan ki Prezidan SADC ki, ariv 2005, pu ena 30% fam dan Parlman.

Ki nu truve? Lalyans Sosyal finn aliyn 6 fam lor 60,
MMM-MSM 10 lor 60.

Par kont, Lalit finn aliyn 14 fam lor 32 kandida. Sa vedir 44%.

Dan Nimero 8, Lalit finn aliyn 3 fam! -- e sa li enn gran premyer.

Suvan dimunn dimann nu, "Abe kimanyer Lalit ena buku kandida fam kumsa?"

An parti, li parski "bi iltim" Lalit se egalite ek laliberte. E se seki fam ule. Alors nu rant manb, lor sa baz la.

E anfet, depi nesans Lalit dan gran muvman etidyan Me '75 ek dan gran lagrev Ut '79, ti tultan ena buku fam dan Lalit.

E prezans fam finn amenn devlopman enn program ki anfaver liberasyon fam, enn program ki kont patriarsi.

Sa program-la, a son tur, ankuraz plis fam ankor, zwenn Lalit.

Alor, seki Lalit ete, li anparti rezilta partisipasyon buku fam. Prezans fam, li anpes lamonte tandans macho andan dan Lalit.

Kumsa Lalit ariv ena 44% kandida fam.

Kote zenn.

Dan Lalit, nu ena 6 kandida mwens ki 30 an.

Tandi ki 2 Lalyans pena zenn. Lalit enpe spesyal dan lefet ki ena zenn dan tu nu striktir.

Alor li ansam ki nu tu amenn lalit: ki li pu proteksyon lanvironnman, pu drwa travayer, drwa fam, kont kominalism, ubyen kont lokipasyon Diego ek Palestinn.

Zenn partisip egal-egal dan preparasyon program Lalit. Nu pa bizin zis atann enn lider vini avek enn program enn semenn avan eleksyon.

LINDSEY:
Kote artis.
Dan Lalit u pu'nn remarke ki nu ena buku artist osi, kuma kandida, manb ek sinpatizan. Artist lamizik, pent, ekrivin ek poet, tu kontan Lalit.
Akoz, nu partaz enn lamur pu laliberte, avek bann artist.

Kote klas travayer.
Sa 2 Lalyans la pena kandida dan klas travayer ditu. Li pa etonan, parski zot pa reprezant lintere klas travayer.

Dan Lalit, nu byen fyer ki parmi nu kandida, ena buku depi klas travayer.

E, akoz nu ena kandida ki fer tu sort kalite travay, sa permet nu ansam devlop nu analiz lor seki pe arive, finnyol nu bann demand, elabor nu program, ek desid nu stratezi.

Par exanp, kan koz VRS dan lindistri sikriyer dan nu bann komite Lalit, ena manb ki laburer ki finn pran VRS, e manb ki laburer ki pa finn pran. Nu kone exakteman ki li ule dir an realite, kan guvernman permet tablisman ranplas anplwa fix ar travay sezonye.

Kan koz devlopman Cyber-Tower dan Lalit, nu ena travayer kompyuter, kote ardwer ek sofwer, ki la, e ki kone ki limitasyon enn tel stratezi pu kreasyon anplwa.

Kan pe introdir langaz Kreol dan Prevok, ena plizir manb Lalit ki kone alabaz ki li pankor vinn an pratik.

E, kan nu pe reklam fezans ek lasirans pu planter legim, parey kuma planter kann gayne, nu ena manb ki ti-planter ki la, prezan, pu dir nu ki fasilite zot gayne pa gayne.

Kan travay kontra kumans ranplas travay stab, Lalit pa bizin al fer enn letid. Li nu manb-mem ki mont batiman, sime, terin golf. Nu kone su ki kondisyon zot tu travay.

Parmi nu kandida ena travayer zonn frans, sofer, enn kontroler bis fam, zardinye, dokter, etidyan, menazer, watchmenn.

Alor, tu sa lexperyans lavi reel, tu sa sansibilite fam, zenn, artis, reyni ansam dan preparasyon nu program politik.

Alor, kan nu dimann u VOT LALIT, nu pe dimann u vot kandida Lalit. Nu ena kandida ki exsepsyonel, E osi program Lalit, ki konsyaman viz egalite ek laliberte, atraver konpran seki pe arive, devlop demand kler, ek anklans aksyon byen reflesi. Sa vedir VOT pu nu parti.


Randevu dime swar kan Ally Hosenbokus pu explik program Lalit lor lanvironnman.

Bonswar.