Galleries more

Videos more

Dictionary more

Program Politik lor MBC: Kisna Kistnasamy lor Diego e lalit pu lape

29.06.2005

Parti Lalit nu pe dir bizen met lalit Diego lor azanda. Baz militer Ameriken lor Diego Garcia li enn menas konstan pu lepep Moris, e pu tu lepep dan larezyon. Kan B52 US Army dekole depi Diego pu al bombard lepep dan Lirak, dan Afganistann, li fer sa depi Diego ki later Repiblik Moris. Alor, li nu responsabilite.Lalit pu ki ferm baz militer lor Diego, pu re-inifye Chagos dan Repiblik Moris, pu ful konpansasyon a bann Sagosyen e pu drwa de retur lor Chagos li enn sel lalit inifye. Sak fwa separ enn sa bann revandikasyon depi so antye, sa finn amenn rekil.Dayer, Lalyans MMM-MSM ek Parti Travayis finn sistematikman sumet divan guvernman Langleter ek Lamerik.Par kont, parti Lalit nu finn integre lalit Diego dan muvman mondyal kont lager, dan muvman mondyal pu lape. Nu finn met lalit Diego dan World Social Forum dan Mumbai, dan No US Base ki enn rezo mondyal pu ferm tu baz militer, dan muvman politik dan Lostrali, dan muvman dan Lamerik pu rapatriye solda Amerikin depi Lirak e depi bann baz militer.Lalit Diego pu ferm baz militer li liye avek lalit bann pep kont lokipasyon militer, kuma lepep Palestinn. Militan Lalit inn partisip dan sa lalit kont miray laont ki Izrael pe kontinye ranze andan later Palestinn, enn miray laont ki Lakur Internasyonal finn dekrete ilegal.Alor zwenn nu, pu kree kondisyon pu fer lape dan lemond vinn posib. Lalit pu lape li artikile avek nu lalit tulezur pu egalite. Parski fas a lepok dir ki pe vini, sistem kapitalis mondyal pa pu ezite pu servi so pwisans militer pu fors lepep sarye fardo so sistem ekonomik ki finn fer fayit.