Galleries more

Videos more

Dictionary more

Program Politik lor MBC: Kisna Kistnasamy lor Bestluzer e kont kominalism

29.06.2005

Parti Lalit, depi lane 82 nu pe dir bizen aboli laspe kominal dan sistem bestluzer, parski li enn sistem ki perverti demokrasi. Li enn sistem ki sanz natir vot sak elekter. Li enn sistem ki fer TU depite dan parlman vinn reprezantan enn espes antite kominal.Dan Lalit nu pa dakor pu klasifye numem. Nu pa dakor pu "pa reprezant" enn parti dimunn. Akoz sa mem pu eleksyon, nu met kominote ki nu ganye par tirazosor. Kumsa nu kapav reprezant tu dimunn.Malgre 60-0 an 82, MMM finn gard sa sistem kominalis-la.

Malgre zizman Seetulsing an lane 2000, kan guvernman MMM-MSM met Komisyon Saachs lor reform elektoral, li explisitman exklir bestluzer depi travay sa komisyon-la. Lalit, nu ti proteste piblikman. Nu finn refiz al depoze, parski pa kapav get reform elektoral san sistem bestluzer anmemtan.Zordi si bestluzer ankor la, li enn otokritik pu tu dimunn anti-kominalist. Nu pa finn resi batir sifizaman presyon politik pu obliz guvernman aboli kominalism dan politik. A lepok, lapres ti sirtu brake lor Lakor Medpoint, lor partaz puvwar ant Prezidan ek Premye Minis. Ti ena enn espes konplisite zeneralize pu pa fer nanyen ki kapav anpes Berenger vinn Premye Minis.Mem lepok, sa guvernman-la fer bann atak frontal lor demokrasi: li pas lalwa represif POTA, li ferm ECO.Zordi, apre Zizman Balancy, ankor zurnalis ek lezot dimunn vinn azut zot lavwa kont kominalism. Nu sir, ki tu sa nuvo lafors pu dibut e pu azut tu zot pwa dan sa batay politik pu fer prosenn guvernman aboli laspe kominal dan bestluzer.