Galleries more

Videos more

Dictionary more

Program Politik lor MBC: Alain Ah-Vee lor Langaz Maternel

28.06.2005

Dan Lalit nu panse ki tu langaz ena drwa epanwir. Langaz koze li enn kapasite natirel ki tu imin ena. Ladan mem ki nu anprann reflesi, kree e rezone.
Alor kan u kraz langaz ubyin frenn so devlopman u pe fer ditor dimunn. U pe antrav so liberte exprim limem. Par exanp kan Leta fors zanfan anprann atraver bann langaz etranzer odetriman zot lang maternel. Apel sa enn zenosid langaz.
Dan Moris langaz maternel laplipar Morisyin finn tultan oprime. Politik langaz depi lindepandans finn viz pu gard Kreol e Bhojpuri andeor tu linstitisyon ofisyel, sirtu dan ledikasyon.
Progre ki finn ena kote langaz maternel li gras a kanpayn ki Lalit e lezot muvman kuma Ledikasyon pu Travayer pe amene depi lontan. Finalman guvernman finn realize ki zanfan pe gayn problem pu anprann parski pe bafwe so langaz maternel. Resers finn pruve ki pli lontan u mintenir e devlop lang maternel dan lekol pli zanfan fer byin. Pa zis dan size kuma Matematik u dan Syans, me osi dan size langaz kuma Angle.
Ki MSM-MMM finn fer vremem pu introdir lang maternel dan lekol. Koze buku aksyon zero. Eski finn tradir e pibliye liv lekol an Kreol e Bhojpuri? Eski lexame pe fer dan langaz maternel? Eski pe donn profeser trening neseser pu servi Kreol dan lekol ?

Dan Parlman parey. Koze buku me aksyon zero. Ankor interdi fer deba an Kreol. Diskur bidze tuzur an Angle. Tu dokiman ofisyel ankor an Angle. Zot servi Kreol zis pu insilte zot adverser.
Kifer pa gayn drwa gard minits lasosyasyon an Kreol? Kifer pena Departman letid langaz kreol dan Liniversite, MIE, MCA?
Travayis-PMXD zot osi zame pa finn fer nanye anfaver langaz Kreol e Bhojpuri.
Lalit dir bizin lib pu servi langaz maternel dan ledikasyon e dan tu linstitisyon piblik. Vre liberte dexpresyon depann lorla. Epanwisman demokrasi osi.