Galleries more

Videos more

Dictionary more

Program Politik lor MBC: Ram Seegobin lor Industrial Relations Act

28.06.2005

Bonzur.

Zordi mo pu donn u pozisyon Parti LALIT lor Industrial Relations Act.
Lalwa IRA, li kuma enn leta dirzans lor Muvman Sindikal ek Klas Travayer. Li ti vote an 1973, par enn guvernman Koalisyon: Travayis, PMSD, CAM.
Bann politisyen ek parti dan tulede Lalyans, zot tu finn o-puvwar sa dernye 32 an la: ek sa lalwa la finn kontinye fer par milye viktim.
Su lalwa IRA, enn travayer kapav fer enn mwa prizon zis akoz li finn partisip dan enn lagrev. Pu travayer, lagrev enn drwa fondamantal, ek li bizin dan Konstitisyon kom tel. Nu nepli dan lepok esklavaz.
Depi ki Parti LALIT existe, nu finn amenn enn konba san relas, ansam ek muvman sindikal, pu fer revok sa lalwa-la. Berenger, bann Jugnauth, Ramgoolam, Soodhun, finn refize. Zot finn swazir pu protez lintere patrona.
Letan dir pe vini pu tu travayer: ena danze lisansiman masif dan Lindistri Sikriyer ek Zonn Frans; ena danze devalyasyon rupi, danze enn nuvo koalisyon represif apre eleksyon.
Dan eleksyon le 3 Ziyet, u sutyen pu parti LALIT kapav kontribiye pu devlop sa lafors ki neseser pu ki klas travayer ek sindika nepli su sa leta dirzans ki IRA reprezante.

Mersi.