Galleries more

Videos more

Dictionary more

Program Politik lor MBC: Lindsey Collen lor abolisyon Konsey Vilaz

28.06.2005

Dan Program Guvernmantal MMM-MSM, pa ti dir ki zot pu aboli konsey vilaz.

Purtan, 2 an apre, kan tu konseye vilaz partu ariv lafen zot manda demokratik, kan Jugnauth ek Berenger ti oredi larg eleksyn vilaz, ki zot fer?

Premye, zot prolonz manda konseye. Sanase zis pu enn an. Ziska Septam 2003.

Me, dan Lalit nu finn dut zot. Nu kone patrona pe anvi gayn laplaz ek lagon pu so lotel – san ki okenn de Konsey Vilaz vinn zenn zot. Alor, nu Lalit, nu kumans amenn kanpayn. Al get konseye, kontakte tu lekip, fer reynion partu.

Efektivman, MSM-MMM pa ti ena lintansyon ranway eleksyon pu enn an.

Li finn vini an Septam 2003 avek enn lalwa pu aboli Konsey Vilaz net. Kraz demokrasi vilaz, ki ti met dibut an 1952. Kifer guvernman kolonyal ti met dibut konsey vilaz? Parski 37 ek 43 ti ena rebelyon kont kriz ekonomik. Bel Vi Harel, lapolis tire dan lafus travayer. Lerla ki Pundit Ramnarain kumans so lagbrev lafen. 8yem zur, guvernman met dibut Komisyon Moody, ki li, li dir met Konsey Vilaz. Sinon, kimanyer u kone dimunn lakanpayn ki panse.

Lerla,MSM-MMM re-ranvway sa nuvo espes “minisipalite” ziska 2004. Lerla li re-ranvoy li ziska 2005.

Berenger ek Jugnauth finn fer nu return lepok avan 1952. Nepli sa enn an kot 3-4 lekip dan sak vilaz prepar enn program pu vilaz dan nu imaziner. Nepli konstrir linite ant diferan but sak vilaz. Zot finn tuy konsey vilaz.
Lalit invit u, mars ar nu, nu fer enn muvman ansam – pu re-viv konsey vilaz. E pu lavil, pu gayn Kosney Ward. Tulde avek puvwar. Avek enn bidze. Ki u dir, kamarad Alain?