Galleries more

Videos more

Dictionary more

Program politik lor MBC: Rada Kistnasamy lor drwa a Lozman

28.06.2005Lalit ansam avek Muvman Lakaz finn a lavangard sa lalit pu drwa a lozman pu tu dimunn.
Nu finn a lavangard sa lalit pu ki ranz lakaz dan enn pri ki dimunn kapav peye ek pu regilariz kondisyon tu abitan stateland.
<
Kan guvernman MSM-MMM an 1992 ti pe kraz lakaz abitan rte militer, Port-Louis, manb Lalit ti prezan ansam avek bann abitan pu opoz zot. Nu ti dir pa represyon ki pu rezud problem lozman dan sa pei la, me ranz lakaz.

Kan guvernman Travayis ti pe kraz lakaz abitan stateland kansaplon/paille , se militan lalit ek muvman lakaz finn reponn prezan ansam avek abitan, finn asiz divan bulldozer pu proteste kont kraz lakaz.

Nu finn ansam avek sindika CHA ek CAWU,pu manifeste kont fermtir CHA kont lisansiman travayer konstriksyon e pu dimann ranz lakaz pa kraz lakaz.

Zordi rezilta sa diferan mobilizasyon finn amenn guvernman realize ki bizin ranz lozman sosyal, bizin regilariz bay dimunn lor stateland ek bizin donn fasilite pu dimunn konstrir zot lozman.


Me eski guvernman MSM/MMM finn konstrir ase lakaz pu reponn a demand ki ena?

Non,
Guvernman MSM/MMM ti promet pu ranz 5000 lakaz dan kumansman so manda e alafin so manda pa mem finn livre lamwatye sa nomb la.


Lane apre lane demand pu lozman pu kontiyn ogmante e nu pu kontiyn mobilize pu ki prosenn guvernman ki pe vini:

(1) Ranz lakaz dan enn kantite sifizan pu reponn a demann lozman ek respekte zot promes.
(2)Ranplas pano lamyant dan lakaz site kot plis ki 3000 famiy pe viv , kot zot expoze a enn menas danzere a lasante.
(3) Regilariz sitiasyon tu abitan lor stateland ki pe viv dan kondisyon difisil pu gayn akse a bann nesesite de baz kuma delo ek lalimyer.

Pu eleksyon nu pe dimann u vot Lalit pu batir sa muvman ki neseser pu lozman res enn drwa pu tu dimunn.

Vot marto ek laserp pu batir sa Muvman ki neseser pu ranforsi lalit drwa a lozman.

Mersi