Galleries more

Videos more

Dictionary more

Program Politik LALIT lor MBC: Rada Kistnasamy lor kriz dan lindistri sikriyer

28.06.2005


Zordi li inanim,Ena gro problem ki pe menas lavenir lindistri sikriyer dan Moris.
Tu dimunn realiz lanpler kriz ki ena divan nu, avek rediksyon drastik dan pri disik ki pe vini lor marse eropeen.

Lalit ti predir sa kalite kriz la depi plizyer banane.

Diferan guvernman, ki li travayis avan, ki li MSM MMM aster, finn shifte fardo kriz lindistri sikriyer depi patrona pu met lor ledo laburer, artizan ek ti-planter.
Zordi travayer dan tablisman pe revinn sezonye.

Kriz dan lindistri sikriyer li rezilta direk depi aplikasyon regleman WTO.
Lalit form parti lavwa ki pe leve antye lemond kont sa politik WTO ki pe fer dimunn mizer vinn pli mizer dimunn ris pli ris.

Zordi finn ariv ler pu nu pans gran. Finn ariv ler pu kestyonn sa lagrikiltir ki baze ankor lor plantasyon kann ek prodiksyon disik. Finn ariv ler pu pans lor itilizasyon tu nu bon later agrikol pu plantasyon manze e konverti bann mulin ar lindistri agro-alimanter; puki ena lanplwa pu nu zenerasyon ek zenerasyon ki pe vini divan.
Konpansasyon linyon eropeen bizin al dan enn kanpayn prodiksyon alimanter debaz, nonpli al gaspiye kuma serom pu tablisman ki dan leral.

Nu pu opoz prosen guvernman ki pu fer devalyasyon rupi pu permet tablisman kontinye fer profi.

Nu pu mobilize kont enn lot vag lisansiman.

Inn ler pu vot Lalit, pu dir ki ena lot alternatif ki posib ek ena enn lot sime ki posib.