Galleries more

Videos more

Dictionary more

Program Politik LALIT lor MBC: Rajni Lallah lor emansipasyon fam

27.06.2005

Zordi mo pu donn pozisyon Lalit lor emansipasyon fam.

Finn ena buku deba se dernye tan lor kifer pena ase fam kandida. Guvernman finn pran langazman dan SADEC pu ki ena omwin 30% fam dan Parlman. Ni Berenger-Jugnauth, ni Ramgoolam pa finn respekte langazman.

Lalit finn aliyn 32 kandida. 14 fam parmi. 44% nu kandida, se fam. Dan Lalit, nu krwar dan emansipasyon fam. Nu pa dakor avek sistem kot enn ti-poyne zom dominn tu fam, ek mazorite zom osi.

Nu demand pu emansipasyon fam finn ne dan muvman fam. Ansam avek fam aktif dan lasosyasyon.

Lalit pe dibut pu ki fam ek zom ena travay. Se fam ki pe tom dan somaz plis. Apre ki nu finn kontribiye dan lekonomi, aster pe dir nu return lakaz. Zot dir nu al pran mikro-kredi mont enn ti-biznes. Zot anpenn si nu fini dan det.

Dan Lalit, nu pa dakor. Nu dir zom ek fam bizin ena plas travay parey. Avek enn lapey lor lekel kapav viv. Kan u pe vot Lalit, se pu sa ki u pe vote.

Lakaz, pu buku fam, samem landrwa kot nu sibir plis vyolans. Nu bizin ena lemwayin pu kit sa vyolans-la. Nu bizin travay, ek lakaz dan enn pri nu kapav peye. Nu bizin pansyon ek enn sistem alokasyon ki permet nu viv avek nu zanfan.

Lalit dir bizin sanz lalwa maryaz, divors; lalwa matrimonyal pu ki li adapte a lavi ki fam ek zom anvi viv. Kan u vot Lalit, se pu sa ki u pe vote.

Nu sinbol li enn laserp krwaze avek enn marto. Li reprezant linite travayer vilaz ek lavil. Nerport kot u reste, u kapav vot Lalit. U vot pu fer enn diferans