Galleries more

Videos more

Dictionary more

Program politik LALIT lor MBC: Cindy Clelie lor Zenn dan lalit

27.06.2005

Bonswar

Ena zenn pu dir u ki zot finn degute ek politik, parski lane apre lane, mem zafer. Bann parti dan Parlman, zot pa sanz sosyete. Zot nek sanz lalyans.

Antan ki enn zenn, mo finn rant dan Lalit akoz li ena program, e li fer bann aksyon ki avans so program. Partu dan lemond ena enn nuvo muvman kont sa globalizasyon kapitalis la. Nu ladan.

Se Lalit ki ansam avek travayer ek sindika fer manifestasyon kan patron ferm lizinn. E nu devlop demand politik inportan, kuma bizin enn alokasyon somaz.

Se Lalit ek muvman lakaz, ansam ek abitan, ki asiz divan buldozer kan guvernman a lepok kraz lakaz Kan Sapelon. Demand: Enn lakaz pu tu dimunn.

Lalit dibut ansam pu anpes destriksyon lafore Ferney. Nu proteste kan proprieter lotel akapar laplaz piblik, u-swa konstrir resif artifisyel dan lagon Tamarin.

Nu ti ansam dan lamars pu gard lopital Mahebourg. Lasante gratis li enn drwa, sa.

Nu dan Lalit nu tultan pe fer aksyon lor baz nu program:

Aksyon pu:
Ferm baz militer lor Diego Garcia,
Opoz kominalis
Kont-kare britalite polisyer

Kan nu kumans amenn enn lalit, sa li deza enn siyn ki nu lib. Li deza enn siyn sa nuvo lemond ki posib.

Samem bann zenn pe zwenn Lalit buku. Mo invit u osi zwenn Lalit.