Galleries more

Videos more

Dictionary more

Program Politik LALIT lor MBC: Ram Seegobin lor sityasyon politik

27.06.2005

Si nu get eleksyon le 3 Ziyet zis kuma enn lokazyon pu swazir ant sa 2 Lalyans ki ena pretansyon form prosen guvernman, alor li pa etonan ki buku dimunn pe gayn difikilte swazir.

Pu swazir dimunn baz zot mem lor politik ki diferan parti finn pratike dan enn pase resan: dan dernye 10 an tu bann parti dan sa de Lalyans la finn konplis pu gard lalwa IRA ki anpes sindika ek travayer revandik zot drwa. Konplis pu vot lalwa represif kuma PSA ek POTA. Konplis pu aboli Eleksyon Vilaz. Zordi tu dimunn kone kot sorti sa bann milyon ki tu le de Lalyans pe depanse. Tu le de Lalyans finn servi argiman kominalist ek kasteist dan zot kanpayn, ek zot kupab de prezerv enn sistem Best Loser ki ankuraz reflex kominalist.

Ena dimunn swazir enn lekip ki paret valab: me dan dernye 15 an, tu dimunn rapel ki Berenger ti fer enn Linyon ek Baichoo an 87. Dan Parsyel Flak, se Madan Dulloo ki ti kandida MMM, kont Aneerood Jugnauth. Pu Eleksyon Zeneral 2000, enn an apre lamor Kaya ek sulevman Fevriye 99, eski Berenger ek Rama Valayden pa ti lor mem platform?

Alor zot finn ansam, separe, re-ansam: flat zot kamarad, insilte zot kamarad. Ki manyer elektora pu swazir ant sa kalite lekip la.

Me si dimunn pe gayn difikilte swazir ant sa 2 Lalyans la, se sirtu parski ni enn, ni lot pa pe adres bann veritab problem ki pe trakas dimunn: lamonte somaz, insekirite lanplwa, ek menas ki pe pez lor tu laburer, artizan, ek ti-planter kann, ek travayer Zonn Frans. Bann sekter kuma Disik ek Textil, zot lavenir mem menase. Mem si se bann fakter extern ki pe presipit sa kriz la, sa bann menas la pe anonse depi plis ki 10 an. Zot pa finn prevwar nanye.

Alor li pa etonan ki dimunn pe vir zot ledo ar sa 2 Lalyans la.
Me erezman dan eleksyon, pena zis sa 2 Lalyans-la.

Parti LALIT dan sa eleksyon la pu zisteman met kriz ekonomik ek sosyal lor azanda: pa zis pu kritik ek expoz bankrut sa 2 Lalyans la, me pu propoz deba lor enn progam pu enn lekonomi alternativ ki pa depann lor disik ek textil, ki kapav amenn kreasyon lanplwa byen vit.

Kan enn sistem kapitalist rant dan enn peryod kriz kuma aster-la, ena nek 2 posibilite. Swa klas kapitalist pu sey impoz enn solisyon losterite baze lor somaz ek devalyasyon, ek impoze dan represyon par enn guvernman koalisyon. Sa ti arive dan bann lane 70. Ubyen klas travayer, etidyan, zenn, fam mobilize ansam pu defann bann drwa aki, pu reklam plis drwa demokratik ek liberte, pu propoz enn veritab sanzman. Sa usi ti arive dan bann lane 70.

Sa swa la, li dan nu lame. Se sa veritab lanjeu sa eleksyon-la.

U sutyen pu LALIT dan eleksyon, li pu akseler devlopman sa gran muvman ki neseser si nu ule evite ki travayer ek dimunn mizer, sarye tu fardo pu kriz dan enn sistem lor lekel nu pa finn ena okenn kontrol.