Galleries more

Videos more

Dictionary more

Konferans de pres LALIT 24 Me pu eleksyon zeneral 2005

26.05.2005

Dan Konferans de pres Lalit Alain Ah-Vee finn dir ki Lalit pu prezan dan tu sirkonskripsyon pu eleksyon ki pe vini le 3 Ziyet. Lalit pu ena 32 kandida, parmi ena 14 fam. Seki ekivo a pre 44%. Nu ena 4 kandida ki ena mwins ki 24 an e ki pu al vote pu premye fwa.
Kan nu finn swazir nu kandida nu finn sey truv enn balans ant militan avek lexperyans dan diferan form lalit e nuvo mamb ki ena tu zot volonte pu donn kudme dan lalit. Parmi nu kandida ena militan ek lexperyans dan lalit pu liberasyon fam, dan lalit etidyan e zenn, dan lalit sindikal, dan travay literesi e promosyon lang maternel, dan konsey vilaz, dan travay kartye, dan konba kont vyolans polisyer, kont baz militer e ki finn volonter dan teritwar okipe Palestinn.
Dan 6 sirkonskripsyon nu pe met 3 kandida, dan 3 rezyon lakanpayn e 3 lavil. Ena sertin rezyon kot Lalit plis ankre, kot nu ena brans ki zwenn regilyerman e kot nu finn fer enn travay politik suteni. Alor li normal ki dan sa bann rezyon-la ena plis militan ki motive pu poz kandida. Bann plas dan lavil kot nu pe met 3 kandida ena No.1 (GRNW/P.Louis), No.17 (Curepipe/Midlands) e No.19 (Stanley/R.Hill). E dan lakanpayn ena No. 8 (Q.Militaire/Moka), No.11(V.Grand-Port/R.Belle) ek No.14 (Savanne/R.Noire).