Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kandida LALIT Pu Eleksyon Zeneral

26.05.2005

Sirkonskripsyon No. 1

Laval Yves
Manb Komite Santral; Lexekitif Intersindikal; li pre pu vinn papa
.
Lindsey Collen
Manb Komite Santral, dan muvman fam, aktif dan Muvman lakaz ek LPT, ekrir roman, manb Komite Organizater pu konferans internasyonal kont baz militer 2006.

Sergio Monple
Travayer sosyal ki konsey zenn kup; aktivist sindikal dan sekter travay galvanize; marye, papa 3 zanfan.


Sirkonskripsyon No.2

Pascale Mavisa
Brans Malherbes, aktif dan lalit kont britalite polisyer.Sirkonskripsyon No.3

Ram Seegobin
Manb Komite Santral, dokter pu enn koperativ lasante, ti reprezant Lalit dan Konferans Internasyonal Solidarite Lazi-Pasifik 2005.


Sirkonskripsyon No.4

Shardanand Lilldharry

Rezyonal Lwes, ex-Prezidan sindika konstriksyon, lider lagrev travayer Development Workes Corporation 1992.


Sirkonskripsyon No.5

Pushpa Lallah

Profeser preskoler. Lexekitif Playgroup, aktif dan lalit pu langaz maternel onivo Moris ek Lafrik, aktif dan muvman pu emansipasyon fam.


Sirkonskripsyon No.6

Kisna Kistnasamy

Manb Komite Santral. Aktif dan muvman pu emansipasyon fam, volonter dan teritwar okipe Palestinn 2004

Teknisyen sofwer Bambous 46 Manb Komite Santral , aktif dan muvman pu emansipasyon fam, volonter dan teritwar okipe Palestinn 2004.
Sirkonskripsyon No.7

Alain Ah-Vee

Manb Komite Santral, profeser alfabetizasyon, militan langaz maternel, volonter dan teritwar okipe Palestinn 2004, reprezant Lalit dan reynion internasyonal lor lekonomi alternatif 2005, artis.


Sirkonskripsyon No.8

Cindy Clelie

Etidyan Liniversite. Manb KS, Lexekitif Ledikasyon pu Travayer, pe etidye syans politik Liniversite Moris, pe vote pu premye fwa.

Stephanie Phillipe

Travayer zonn frans. Brans Rosebelle; li pe vote pu premye fwa.

Nilmanee Sutchoo – Mungra

Brans Curepipe, mama 2 zanfan.


Sirkonskripsyon No.9

Marie-Anne Phillipe, Brans Rosebelle, manb Muvman Liberasyon Fam.


Sirkonskripsyon No.10

Rada Kistnasamy

Brans Mount Ory/St Pierre, aktif dan Muvman Lakaz, militan pu langaz maternel, letid avanse dan applied linguistics.
Sirkonskripsyon No.11

Julianna Sabine

Brans Rose-belle, mama 2 zanfan, aktif dan Muvman Lakaz (kanpayn lamyant), pe vote pu premye fwa

Suresh Ramsohok

Brans Rose-BelleEx-Manb IFB, Finn eli Konseye Vilaz plizyer fwa, militan depi 1971.

Chokaye Naiko

Brans Rosebelle, Manb FTU, reprezantan dan St Hubert-St Hilaire pu abitan Dankan. Aktivist sindikal. Finn deza kandida dan eleksyon vilaz.


Sirkonskripsyon No.12

Roland Fauzoo

Brans Rosebelle, manb lasosyasyon JUSTICE, ti arete kan li ti fer lanket lor enn ka britalite polisyer dan Rosebelle.


Sirkonskripsyon No.13

Francis Jolicoeur

Brans Curepipe, teknisyen silk-skrinn, kandida Lalit 1987 ek 2000.


Sirkonskripsyon No.14

Cadet Couyava

Brans Bambous, ti eli Konseye Vilaz, Ti Prezidan sindika artizan pandan lagrev Ut 79.

Chantale Lefranc

Laburer VRS, Lexekitif Muvman Liberasyon Fam, aktif dan okip kuvan.

Gasson Sukhoo

Brans Riviere Noire.


Sirkonskripsyon No.15

Jacdees Bhantooa

Rezyonal Lwes, Lexekitif LPT, papa 3 zanfan.


Sirkonskripsyon No.16

Sarojni Govinda

Prof. kindergarten lizinn Brans Curepipe, aktif dan muvman travayer zonn frans pu alokasyon lisansiman, alokasyon somaz ek kreasyon danplwa.


Sirkonskripsyon No.17

Andre Pierre

Manb Komite Santral, aktif dan lasosyasyon kartye depi 1975, manb Ledikasyon pu Travayer.

Martine Mavisa

Brans Malherbes, mama 6 zanfan, manb lasosyasyon paran-zanfan Lekol de Foot dan Malherbes.

Rajni Lallah

Manb Komite Santral, aktif dan muvman pu emansipasyn fam, aktif dan lalit kont vyolans polisyer, mizisyen.


Sirkonskripsyon No.18

Sarah Jane Naraina

Brans Richelieu, aktif dan sindika transpor, pe vote pu premye fwa.


Sirkonskripsyon No.19

Ally Hosenbokus

Manb Komite Santral, reprezant Lalit dan Konferans M.A.R.O.N. dan Lareynion, manb Grup Letid Prevok, etidyan a distans Liniversite Lond, enn pasyone randone ek letter-game.

Christian Batour

Brans Rozil, Sekreter Mauritius Shoe Maker Co-operative Society, fer artizana, stilist.

Sitrassen Marday

Rezyonal Rose-Hill Les, ti eli Konseye Vilaz Moka/Quartier Militaire, koni kuma travayer sosyal.


Sirkonskripsyon No.20

Ahmad Tallybally

Brans Bo Bassin, aktif onivo Abaim, mizisyen.