Galleries more

Videos more

Dictionary more

Program LALIT

20.05.2005

Lalit reprezant lespwar pu enn sosyete kot sakenn pu gayn seki li bizin, kot sakenn pu donn seki li kapav. Tandi ki zordi nu viv dan enn sosyete barbar, kot Leta (ki li Bérenger, Ramgoolam, Jugnauth alatet) protez enn poyne kapitalist voras ki azir dan lintere zot profi prive, o-detriman lintere profon tu fam, zanfan, laplipar zom, tu kreatir nu planet, e tu plant lor nu bul later.

Me, LALIT li napa enn parti ki fer rev. Bann vre rever se dimunn ki panse ki nu kapav kontinye dan sa sime explwatasyon, dezord, inegalite, lager.

Nu enn parti ki ena enn rol pu gid nu depi kot nu ete dan realite zordi, ziska sa dime ki nu kapav imazine. Samem ki apel enn program. Enn plan dinamik, tultan an evolisyon, e ki nu partaz ansam, ki nu konpran an komen, lor kimanyer fer sa pon ant sa zordi reel la, ek sa dime posib la. Alor, nu bi se pu tom dakor lor nu bann demand, lor seki nu ule vinn vre tutswit dan sa eleksyon zeneral la, e osi anmemtan, a lonterm, kot tu linzistis pu balye.

Pu eleksyon zeneral, nu pe devlop demand ki pu transform nu lavi:

Enn lekonomi alternativ

Kimanyer nu kapav ariv gayn enn lekonomi ki organize demokratikman? Kot tu dimunn pran desizyon lor kot pu investi pu lavenir, e konbyen, e konbyen pu servi pu zwir lavi zordi, e kimanyer organiz travay ansam?

Premye, nu bizin obliz Leta fer kapitalis investi kot ena kreasyon anplwa, pu ki tu dimunn omwen ena enn plas travay; anmemtan obliz kapitalis investi dan devlopman prodiksyon alimanter, pu isi e pu exporte, akoz li tultan itil. Ena mil fason fer sa. Atraver tax, atraver lalwa. E si patrona refize, lerla Leta bizin expropriye li, fini so monopol lor lasurs mwayen viv. Parski rapel ki kapitalis finn akapar tu resurs mama bul later, e finn osi expropriye enn par nu prodiksyon, lane apre lane. Alor, nu bizin ena enn program pu enn lekonomi alternativ. Kimanyer pu ariv laba? Nu bizin mobilize ansam, konpran relasyon imen ki ena deryer fasad "lekonomi", e sanz li.

Nu truve ki lepep partu dan lemond bizin kontiyn fer sulevman kont gro konpayni miltinasyonal ki pe fer piyaz, par zot-mem, avek led larme Amerikin, ek su lezid FMI, Labank Mondyal ek WTO. Imen kapav e bizin viv san dominasyon konstan par inperyalist.

Enn sosyete dan lazistis

Seki Guvernman ek patrona apel le "sosyal", li pa bizin separe depi "lekonomi". Si lekonomi kree povrete, par exanp, nu pa ule sa lekonomi la limem. Nu pa interese pu zis diminye povrete, e lerla les anplas enn sistem ekonomik ki re-amenn povrete ankor.

Nu pa ule enn sosyete kot Leta anprizonn nu dan bann kazot ki li apel "kominote". Nu kont tu form rasism, kominalism, kasteism, e nu pa dakor kan Leta klasifye nu par kominote ubyen relizyon. Dan kad eleksyon zeneral, nu kandida refiz klasifye zot mem divan Leta, pu sa sistem Bestluzer, enn restan apartheid kolonyal. Nu ule enn demokrasi agrandisan san okenn karkan kominal.

Laliberte, napa represyon

Nu ule ki problem sosyete rezud atraver enn ogmantasyon laliberte, pa enn inpozisyon represyon, kuma Guvernman MMM-MSM-PMSD fer. Nu pa ule britalite polisyer.

Non a lager, non a lokipasyon

Ki li dan Diego Garcia, Irak, Palestinn, nu ule ki bann larme lokipasyon pliy bagaz, rant kot zot. Nu ule enn demilitarizasyon nu planet an antye. Partu dan lemond, prekot bann baz militer, abitan pe fer protestasyon pu ferm baz. Nu pe zwenn nu lavwa ansam pu dir ferm baz Diego, konverti li an stasyon avertisman non-militer pu tsunami. Nu pe dir drwa de retur pu Chagosyen. Nu pe dir dekolonizasyon konplet, nu pe dir re-inifikasyon nu pei. Kumsa nu pu kapav anpes avyon dekole depi nu later, al bombard dimunn lezot pei.Salitasyon amikal,Ram Seegobin

pu LALIT, 153 Main Road, GRNW, Port Louis. 10 Me, 2005