Galleries more

Videos more

Dictionary more

Guvernman MMM-MSM-PMSD (2000 - 2005): Ki Bilan?

20.05.2005

DEMOKRASI

* Eleksyon vilaz interdi

Eleksyon vilaz finn kareman siprime. Konsey vilaz finn aboli pu de-bon. Dan Vilaz ek Distrik Kawnsel ena zis nomini Bérenger ek Jugnauth depi 2002.LANPLWA

* Lanplwa dan lindistri sikriyer detrir

Ena 10,000 plas travay mwens dan sekter agrikol. Jugnauth ek Bérenger fyer de sa.

* Lanplwa dan textil pe detrir: kapital pe delokalize pu al kot lapey pli ba ankor.

Bérenger-Jugnauth finn ankuraz sa.

Mem dan servis sivil lanplwa pe detrir akoz politik privatizasyon.LEKONOMI

Fas a kriz byin grav dan lindistri sikriyer ek textil, Bérenger ek Jugnauth pa pe propoz okenn alternativ.

Dan dernye bidze zot finn diminye tax ladwann, me zot ti deza ogmant TVA de fwa pu penaliz dimunn mizer. Pri pu kontinye ogmante akoz zot politik depresye valer rupi.DESTRIKSYON LERITAZ
* Later agrikol detrir

Bérenger finn donn permi pu sekter prive fer vila de-lix, enn kote, e met betonad dan pli bon later agrikol Moris, lot kote.

* Koken laplaz piblik

Bérenger finn konfiske laplaz St Felix depi piblik, finn buz sime, pu donn laplaz patron lotel.

* Detrir lafore Ferney

Guvernman finn donn fever pu enn sime san okenn rezon-det, lor enn traze ki pu detrir dernye lafore indizenn dan Vale Ferney.DRWA IMEN PYETINE

* Bérenger ankuraz inpinite zom Leta

Inpinite pu polisye ek gard prizon ki servi vyolans. Bérenger dir "pa bizin ena cover-up", me li ankuraz cover-up. Komite International Drwa Imen Nasyon Zini (UN Committee on Civil and Political Rights) finn kondann Leta Moris pu sa dan so "Concluding Observations" an Avril, 2005.

* Lalwa bayon POTA kraz drwa imen

Prezidan Uteem finn demisyone an protestasyon kont lalwa Prevention of Terrorism Act. Guvernman finn azir kuma ti-tutu vizavi imperyalis Amerikin lor kestyon terorism ek invazyon Lirak.ZOT SEY KUYONN LEPEP

o Pu asir plis fam dan Parlman ek pu introdir enn doz proporsyonel, zot prezant enn lalwa ridikil, lerla erezman zot retir li.

o Zot swazir pu mintenir Besluzer kominal.

o Equal Opportunities Act: Bakle, e retire.

o Lalwa pu ranplas IRA, "Employment and Labour Relations Bill" ki pli pir ki IRA, erezman retire avan vote dan Parlman.

o Muslim Personal Law: Nuvo "regulation" zis donn Muslim Family Council plis puvwar represif a traver lapolis. Kan anfet seki bizin se enn meyer lalwa matrimonyal pu tu sitwayin.

o Zot anonse ki pe introdir langaz Kreol dan Lekol ek Parlman, kan napa pe fer li.ATAK KONT WELFARE STATE

Pansyon vyeyes finn vinn "means tested" ubyen "targetted" pu premye fwa depi kolonizasyon. Aster dimunn mizer bizin travers enn ta demars birokratik pu pruve ki li "merit" pansyon. Li nepli enn drwa.

Fees Lexame SC ek HSC asterla "means tested", zot osi.Ala enn apersi Bilan MMM-MSM-PMSD. Pa kapav donn zot enn lot manda. Me, eski PT-PMXD-MMSM-PMSD-MR-Les-Verts meyer? Non. Zot finn byen feb dan opoz sa "bilan" katastrofik Guvernman. E zot ena enn bilan osi lur.Samem kifer bizin vot Lalit. Nu pe prezant kandida dan tu sirkonskripsyon. Samem kifer bizin servi eleksyon pu ranforsi enn veritab opsyon sosyalist. Servi u vot byen.

Vot Lalit.


Trak Lalit

10 Me 2005