Galleries more

Videos more

Dictionary more

Miting Lalit Site Atlee Mardi 10

11.05.2005

Yer, Mardi 10 Me, plizyer orater ti pran laparol dan enn miting Lalit byen reysi dan Site Atlee, Forest-Side. Malgre enn letan fre avek ti-lapli, dimunn ti dibute, ekute, e galup pu kasyet lapli detanzantan. Buku dimunn finn fer reket pu reynion, kan miting ti termine.

Rada Kistnasamy ti explik nu lopozisyon a sistem “tagetting” pu pansyon vyeyes, kot Guvernman exziz enn kantite papye pu pruve ki enn dimunn meritan, avan donn li so pansyon vyeyes, enn drwa ki ti existe pandan dernye 50 an. Li finn kontraste sa, avek pansyon depite ek minis. An partikilye, li finn explike kimanyer si Berenger pa re-eli, li pu gayn enn pansyon mansyel otur Rs85,000 (li ti donn sif exak!) ziska li mor. Personn pa pu vinn gete si li tus plis ubyen mwens ki Rs20,000 par mwa.

Ram Seegobin dan enn diskur poze ek byen for, ti montre labsans tu referans a okenn program pu adres bann problem ekonomik absoliman katastrofik ki lepep pe fer fas. Li finn analiz kriz dan lindistri sikriyer, ek so lefe lor lanplwa, ki Guvernman paret pa pran kont. Li finn explik natir kriz dan zonn frans, e lefe ki sa pu ena lor lanplwa. Li finn osi explik lefe lisansiman ki vini avek so prosesis privatizasyon ki guvernman pe aplike.

Ram Seegobin finn dir ki “winning formula”, li ena pu bi pu kuyonn lepep, e pa pu propoz okenn program. Pa zis li pe nom bann “sef tribi” pu lan 2008 pu fer nimero 3 dan guvernman, me li pe zwe enn zwe kominalist danzere.

De so kote, Parti Travayis, avek so 10 pwen, pa enn lopozisyon serye fas a sa debandad programatik MMM. Ramgoolam vinn promet enn atlas pu zanfan lekol. Pena naryen demal dan enn atlas pu zanfan lekol, me ki sa ule dir pu problem ekonomik ki dimunn pe fer fas.
Ram Seegobin finn explik ki sa vedir kan Berenger koz “sof inprevi”, Pravind Jugnauth pu fer Premye Minis apre 2 an edmi. Ki sa “inprevi” la kapav ete? Eski li lefet ki Pravind pa pu eli dan Nimero 11? For posib ki, mem si MMM gayn eleksyon, ki MSM pu gayn zis 8 syez par la. Lerla, eski Pravind Jugnauth pu fer Premye Minis?

Cindy Clelie ti pran laparol pu premye fwa dan enn miting, e finn koz antan ki enn militan Lalit ki pu vote pu premye fwa an 2005. Li finn fer enn apel a zenn elekter pu fer kuma li: rezet tulde blok, ek vot Lalit.

Lindsey Collen ti fer referans a Paul Berenger so “dissolution speech”, e ti koz lor swadizan “bilan” kote demokratik ki MMM-MSM-PMSD finn kite. Li finn fer referans a manyer ki Premye Minis dusman dusman finn isirp puvwar depi tu so bann Minis, lerla isirp puvwar Prezidan Repiblik. Tandi ki Lakor Med Point ti donn SAJ puvwar pu “pa disud Parlman” si zame li finn asir li ki ena enn lot manb Lasamble Nasyonal ki kapav ralye enn mazorite, e sa ti sipoze sifi pu permet lalyans ant MMM ek MSM, anfet kan Paul Berenger finn anvi disud Parlman, li finn atann kan Prezidan Jugnauth ek Vis Prezidan Raouf Bhundun pa dan pei, e finn fer Sef Ziz Pillay disud Parlman.
Berenger finn osi akapar puvwar depi DPP, ki sipoze indepandan. Kan Cehl Meeah ti ena 33 sarz kont li, Berenger resevwar li, DPP retir tule 33 sarz.
Rajni Lallah, ki ti pe prezid miting la, finn explik manyer ki militan Lalit finn dibut ansam ek dimunn ki pe fer manifestasyon kont fermtir lizinn zonn frans, kont britalite polisyer par Radooa ek so bann zom, e kont lalwa POTA. Li finn osi dir ki enn vot pu Lalit se enn fason pu pa gaspiy u vot lor enn sa bann “blok” la, kan nu byen kone ki apre eleksyon, kapav ena enn koalisyon MMM-PT, detutfason.