Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lansman liv Lalit kont sistem Best Luzer Kominal

11.05.2005

Mardi 10 Me dan ena Konferans de Pres LALIT kot batiman LPT, Gran Rivyer Nord Wes Por Lwi Rajni Lallah ti lans enn “liv program” ki pu gid militan LALIT pandan kanpayn elektoral. So tit: Kont Kominalism dan Sistem Best Luzer. Liv la bileng, Angle ek Kreol. So tit Angle li Against Communalism of the Best Loser System.Li ena enn kuvertir klatan zonn, avek ruz ek nwar ladan e li 232 paz.


Rajni Lallah finn explike kimanyer liv-la li ena sapit aktyel (kuma Kod Kondwit pu Azan ek Kandida), kuma li ena dokiman depi 1995, kan Muvman Anti Kominalis ti pran nesans.


Sa program la, li swiv enn seri lezot program dan nuvo seri program Lalit: Laliberte, Drwa Travayer, Langaz, Liberasyon Fam, Ekolozi ek Lekonomi alternatif.
Liv la avann Rs 150/-.