Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lalit aliyn kandida dan Eleksyon Zeneral

11.05.2005

Alain Ah-Vee, ki finn prezid Konferans de Pres Lalit ki ti fer prinsipalman pu lans liv kont sistem best luzer kominal, finn anonse formelman a lapres ki Lalit pe aliyn kandida dan eleksyon. “Nu pe aliyn kandida dan tu sirkonskripsyon Lil Moris,” Alain finn anonse, “e dan serten sirkonskripsyon, nu pu aliyn plis ki enn kandida.” Li finn dir ki nu pu anons nu manyer presi partisip dan eleksyon dan enn Konferans de Pres pli pre ar Nomination Day.

(Get lartik lor lansman liv pu detay lor prezans lapres ek manb Lalit dan Konferans de Pres.)