Galleries more

Videos more

Dictionary more

Rada Kistnasamy dan Pretoria pu travay lor terminolozi dan kad ACALAN

06.05.2005

Semenn dernyer Rada Kistnasamy ti reprezant Ledikasyon
Pu Travayer dan enn latelye travay lor kestyon "terminolozi" dan langaz
maternel, organize par Lakademi Langaz Afriken, Academy of African
Languages(ACALAN). 25 partisipan depi 10 diferan pei dan Lafrik Ostral ti fer
enn reynion rezyonal lor sa size la, su lezid Project for Alternative Education in South Africa(PRAESA).


Ena buku progre ki finn fer an term resers ek priz de dezisyon pu devlop terminolozi langaz maternel dan Lafrik. Diferan pei finn donn rapor kot zot finn arive ek ki defi ena pu releve pli divan.


Onivo Sid Afrik ena plizyer institisyon ki finn met dibut pu get kestyon terminolozi dan diferan domenn kuma; zidisyer, lezislatif ek edikatif. Dan Zimbabwe Dr Dodlo finn prezant enn papye byin interesan pu montre ki li posib ansey etidyan Liniversite Fiziks dan lang Nguni, enn parmi bann lang maternel. Dr Dodlo finn dir ki enn de bann rezon kifer ena buku zanfan pa resi konpran bann konsept syantifik se parski pe fer li dan enn langaz ki li pa konpran ditu.
Seki Dr Dodlo finn exprime li osi vre pu Moris.


Sa Latelye Travay finn truv nesesite etablir enn rezo ki pu fer lyin ant diferan travay pe fer dan sa rezyon Lafrik. Finn osi truv nesesite pu get kestyon ICT dan kad devlopman terminolozi e posibilite devlop sofwer/spelchek dan langaz Maternel.


Sa Latelye Travay la form parti travay ACALAN su Implementing the Language Plan of Action for Africa(ILPAA). Sa plan ki met lanfaz lor inplemantasyon ena; Ramas Zistwar dan Lafrik; preparasyon pu ki Linyon Afrikin proklam 2006 kuma lane Lang Maternel; ek sutenir kur pu Gradye onivo Liversite ki pu ranforsi ankadreman akademik Langaz maternel dan Lafrik.