Galleries more

Videos more

Dictionary more

Pushpa Lallah partisip dan Workshop "Stories across Africa" (STAAF)

06.05.2005

Dan kad Lane Lang Maternel dan Lafrik an 2006, Pushpa Lallah finn partisip dan enn latelye Cape Town pu preparasyon enn Rekey Zistwar Zanfan Pan-Afriken ki pu sorti dan enn duzenn langaz Afriken. Sa travay la pe fer dan enn su-komite Academy of African Languages, ACALAN. Li ti fer Cape Town, 25-26 Avril 2005. Pushpa Lallah ti reprezant Ledikasyon pu Travayer laba.

Sukomite ACALAN ki pe fer sa travay la apel Stories across Africa (STAAF). Alor, so premye travay se li finn desid pu fer enn "Treasury of Pan African Stories". Sa pu su lezid Academy of African Languages (ACALAN) ki ti met dibut par African Union. Se Dr. Neville Alexander ek Dr. Carole Bloch depi Project for the Study of Alternative Education in South Africa (PRAESA), University of Cape Town (UCT), ki ti kordinater inisyal Workshop STAAF.

Apar STAAF, ena 4 lezot travay ki ACALAN fini lanse: Program Tradiksyon, Program Terminolozi (dan lekel Rada Kistnasamy ti prezan dan enn latelye dan Pretoria resaman), program konzwen Masters ek Doktora, ek selebrasyon "Lane Langaz Maternel an Afrik", ki African Union pu dekrete pu 2006. Finn ena plizir workshop internasyonal avan. Tu sa se pu elev stati langaz maternel ek akseler kiltir lir ek ekrir ki dayer byen ansyen dan Lafrik depi Dokiman Timbuktu, ek depi Hieroglyph.

Workshop STAAF
Ti ena 25 partisipan depi 15 pei Lafrik: Ethiopia, Ghana, Kenya, Madagascar, Tanzania, Nigeria, Senegal, Tunisia, Mauritius, Namibia, Zimbabwe, Mozambique, Angola, Rwanda, South Africa.
De zur ti byen sere pu 4 kozri, prezantasyon sakenn lor saki pe fer dan zot pei, travay an grup pu get kriter seleksyon, kimanyer pu kolekte zistwar, kisannla pu fer seleksyon, pu ilistre, pu pibliye.
Me, tu dimunn prezan dimunn byen determine. Ena ti akademik, travay Liniversite dan departman lingwistik, ubyen anseyn langaz Afrikin, lezot enn lexperyans byen ris dan tradisyon oral, lezot ekrir ek pibliye pu zanfan. Ena dimunn prezan ki servi radyo kuma Babacar Mbaye Ndaak. Radyo donn enn dimansyon adisyonel kan transmet kreativite liye avek lamizik, sante. Enn fam prezan, Suzana Mukobwajana, fek gayn enn pri pu so liv dan enn langaz Rwanda.
Dan latelye ti desid kimanyer prosede. Anfet tu dimunn pu kontinye travay atraver internet, pu pran desizyon lor lekel langaz pu swazire, lekel zistwar pu kolekte, pu selekte, pu prepare pu pibliye, inprime, e kimanyer pu fer distribisyon.
Premye rekey ki pu prodwir se enn koleksyon zistwar pu zanfan 7 - 13 an. Li pu pibliye avan lafin 2006, ki pu dekrete kuma "Lane Lang Maternel dan Lafrik". Ledikasyon pu Travayer pu sumet enn zistwar kurt ek byen perkitan depi liv "Siranndan Sanpek" edisyon orizinal an 1888 e repibliye par LPT. Versyon Angle pu sirkile, e si manb sa su-komite la kontan zistwar la, li pu tradir dan 15 langaz ansam avek enn 20-enn lezot zistwar depi lezot langaz.
Pandan sa reynion internasyonal dan Cape Town la, ti ena kat kozri. Enn ti par Neville Alexander lor Academy of African Languages (ACALAN); enn ti par Shamil Jeppy lor the "Tradition of Literacy in Africa" e kot li ti fer referans a sirtu maniskri Timbuktu. Abitiye dir ki ena tradisyon sirtu oral dan Lafrik. Shamil Jeppy dir kapav et Literesi dan grafi Arabik, ti kumans dan Timbuktu, dan Lafrik. Anfet ase resaman bann arkeolog finn dekuver 10,000 maniskri ki date depi 14iem syek dan Timbuktu, rezyon Sahel, Abyssinia. Shamil Jeppy inn koz lor resers li pe fer lor Timbuktu archives, maniskri. Lorganizasyon dan ki li ete apel South South Exchange Programme in the History of Development. Pushpa Lallah dir li ti aprann buku par sa kozri la. Trwazyem orater ti Carole Bloch. Li ti koz lor devlopman enn kiltire lektir atraver miltilingis ek intelektyalizasyon langaz maternel kan zanfan ankor tipti. Dr Kwezi Prah, enn exper dan langaz Afriken, panse ki li ti pu interesan pibliye sak rekey dan apepre 17 langaz ki li apel "core languages".

Pushpa Lallah ti prezant piblikasyon LPT ek depi Playgroup. Li ti prezant liv biling ek kadrileng servi dan preskoler. Li ti donn enn lide lor kimanyer LPT finn azut enn tradiksyon an Kreol dan imans liv Children of Africa par Karen Press, pu ki liv orzinal la li res an Angle, me li osi an Kreol.

Pandan workshop ti diskit kimanyer selekte zistwar, kimanyer kolekte zistwar.