Galleries more

Videos more

Dictionary more

Fet Travay selebre par LALIT

01.05.2005

Dimans 1 Me, Lalit ti fer enn get-togezer pu selebre Fet Travay. 125 dimunn ti zwenn dan Gran Rivyer Nord Wes, Por Lwi, dan Orl LPT, pu ekut diskur, mesaz ek apresye morso kiltirel dan enn latmosfer detant ek duser, dan enn mud refleksyon ek langazman. Sa latmosfer la ti partikilyerman remarkab, kan kanpayn eleksyon zeneral ti pe lanse mem zur dan enn listeri ase vid par 2 gran blok, ki zot, zot finanse par Kapital.


Fet Lalit pa ti kapav pli diferan: Tipik pu enn fet Lalit, Alain Ah-Vee ki ti osi prezid fet la ansam avek Cindy Clelie, ti zwe enn morso lor so armonika avan li kumans prezide. E Rajni Lallah, li osi, ti fer enn konser virtuoso pandan demi-ertan avan ki plitar li fer diskur prinsipal lor nom Lalit. Seki sa vedir se kiltir li pa kiksoz exteryer ki "lwe" ubyen mem "invite", me li kiksoz ki form parti lavi.


Cindy Clelie ti inklir enn listorik Premye Me pandan so prezidans. Lalit ti selebre fet travay 2005 lor enn gran tem ki ti divize an trwa parti: Travay kont Kapital an 2005: Pur enn lekonomi alternatif, kont kominalism ek sistem bestluzer kominal, e pur fermtir baz militer Diego Garcia. Sa finn permet orater tus trwa tem prinsipal ki pu gid Lalit so partisipasyon dan kanpayn Eleksyon Zeneral.


Ver lafen Fet-la, manb Lalit finn pran not ki anmemtan ki Fet Lalit ti pe derule, enn Premye Minis telman dezespere pu re-eli ki li pa ezite pu fer Prezidan Repiblik ek Komiser Elektoral vinn payason anba so lipye, e limem li anonse ki Eleksyon Zeneral pu fer le 3 Ziyet, dan so miting Premye Me.


Anpasan, ek an parantez, 2 manb Lalit, Ally Hosenbokus ek Lindsey Collen, finn ranport pari informel ki ti organize parmi manb Lalit semenn dernyer, lor ki dat eleksyon pu ete.


Pandan Fet Lalit, kat zanfan ant laz 7 ek 13 ti fer enn dans hip-hop avek buku akrobasi ladan, ek enn zenn tifi apepre 8 an ti fer enn dans bale fizyon, dapre so prop koreografi.


Ragini Kistnasamy ti fer enn diskur lor nom Labaz Intersindikal, dan lekel li finn not ki patrona pe azir dan enn fason global. Dan dernye enn semenn, travayer Lafrans pe gayn lof pu travay lizinn pinso ki finn delokalize ver Moris pu 117 Ero par mwa, kan zot ti pe tus 4,000 Ero par mwa, e travayer Moris pe truv lizinn Ciel, Floreal Knitwear ek lezot delokalize, al Lend ek Lafrans. Li finn dir bizin enn revolisyon sosyalist ki pu kal sa kalite dominasyon global la.


Chantale Lefranc finn koz lor nom Muvman Liberasyon Fam. Li finn deplor enn nuvo vag VRS (Voluntary Retirement Scheme), kan pri disik pe al tombe apre Desizyon Lakur WTO. Chantale, limem enn viktim premye vag VRS. Li dir plas travay detrir, ek patron fer travayer ki reste fer dub travay.


Saresh Viramalay ti fer diskur lor nom Federasyon Playgroup. Li finn met lanfaz lor enn bon ledikasyon ek enn bon kondisyon travay pu profeser ek paran zanfan.


Enn manb seksyon Kirpip Muvman Lakaz finn koz lor linportans mobilize pu ki sak fami gayn enn lakaz.


Lindsey Collen ti koz lor nom Ledikasyon pu Travayer. So diskur ti dan kad lansman nuvo "Lespas LPT" ki tu manb ek sinpatizan LPT finn kree ansam dan dernye 3 mwa. Li enn gran kyoysk ek de leskalye ki kree enn lyen ant letaz kot LPT ek lespas anba. Bann manb ti'nn orn kyosk la avek fey palmis ek lezot verdir. Sonia, enn zanfan prezan, ti kup riban ruz pu sinboliz luvertir sa nuvo Lespas-la.


Fet la ti ena enn kashe internasyonal. Tu dimunn prezan ti sant Linternasyonal ansam, dan enn moman solanel ek emuvan.


E mesaz internasyonal finn lir par diferan manb Lalit. Nu not bann mesaz depi DSP dan Lostrali, LCR dan Lafrans ek Lutte Ouvriere dan Lareynion, depi WOSA ek Anti-Privatization Forum dan Sid Afrik, depi Workers' Liberty dan Gran Bretayn, ek News and Letters Committees dan Leta Zini.Tu kamarad prezan ti amenn manze, ti partaze, e tu dimunn ti pran dezene ansam. Alor, ti ena enn veritab festin: dipin, farata, dal puri; kari lavyann, pul, vezetaryenn, humus, teo-konn, pate lavyann, zariko ruz, salad, pwason, pomdeter, pwasis, zezye, makaroni; ti ena satini koko ek zasar urit. E sa li sirman pa lalist komplet.