Galleries more

Videos more

Dictionary more

Reynion lor Ekonomi Marxist Ti Rivyer

16.04.2005

Dan kontex kanpayn Lalit pu enn “Lekonomi Alternatif”, enn kanpayn ki pe kritik guvernman pu so konplisite ar kapitalist, Lalit finn organiz enn reynion Site Risle, Ti Rivyer, Vandredi 15 Avril 7.00 aswar. Prezan ti ena travayer ki ranz triko, meb, simiz, batiman. Sesyon la ti anime par Lindsey Collen. Lyen sosyal ki ena dan sosyete finn dekode atraver manyer ki lekonomi marse.
Rol Leta Moris ti expoze kan, kuma enn refrin, finn introdwir vre zistwar enn travayer ki pa finn resevwar lapey depi enn planter kotomili, e kan li finn pran lavaler so lapey an kotomili, guvernman so lapolis finn trap li, e so mazistra finn kondann li.