Galleries more

Videos more

Dictionary more

LPT invit piblik pu Kozri lor lalit pu Langaz Katalan

16.04.2005

Alokazyon
Zurne Internasyonal Liv
(World Book Day)
public
lecture
par
enric balaguer
lor
“Katalunya:
so lang e so kiltir”
Samdi
23 Avril
10:00 AM
LPT BUILDING
GRNW
Port-Louis

Alokazyon Zurne Internasyonal Liv (World Book Day) Ledikasyon pu Travayer ena plezir invit u dan enn kozri par Enric Balaguer lor tem “ Kataluyna*: so lang e so kiltir”. Enric balaguer enn Katalan de nasyonalite Franse. Li travay kuma sekreter direksyon, e li enn militan politik. Sa kozri-la pe fer Samdi 23 Avril, 2005 10.00 am kot batiman Mama Bul Later, LPT, GRNW, Port Louis.

Pu ena osi enn expo e lavant liv promosyonel sa zur-la.
Ledikasyon pu Travayer pu byin apresye u prezans dan sa rankont ant amure diversite langaz e liv.

* An Katalan “Catalunya” e an Franse “Catalogne”, an Angle “Catalonia”.

Ledikasyon pu Travayer, 153 Main Road, GRNW. Tel: 208 5551