Galleries more

Videos more

Dictionary more

Dan kad selebrasyon Lindepandans ek Repiblik: LALIT lans Aksyon Internasyonal pu Ferm Baz lor Diego Garcia

10.03.2005

Zordi ti ena konferans de pres Lalit pu lans aksyon internasyon pu ferm baz militer lor Diego Garcia. Prezan dan konferans de pres ti ena Jugdish Bhantooa, Ram Seegobin, Lindsey Collen, Alain Ah-Vee, Rajni Lallah, Rada Kistnasamy, Andre Pierre ek Cindy Clelie.
Le Mauricien, MBC ek Le Matinal ti prezan kote lapres.

Solidarite avek Travayer Lasinn CMT
Alain Ah-Vee, ki ti prezid konferans de pres, ti, lor nom Lalit, exprim sutyin a travayer CMT ki sorti Lasinn. Kan zot andey apre lamor zot kamarad dan travay, zot finn sibir enn represyon terib. Pa finn truve avan sa kalite arsenal represif ki finn deplwaye. Li enn siyn ki relasyon indistriyel finn deteryore net. Travayer Lasinn finn reisi expoz kondisyon esklavazis dan lekel zot pe viv. Ena sa kalite kondisyon dan enn lepok kot guvernman pe fer buku tapaz lor Cyber City ek Cyber Island.

Seremoni Ofisyel guvernman dan "Plas Gaetan Duval"
Alain Ah-Vee finn osi remarke ki guvernman finn swazir pu fer seremoni ofisyel dan Plas Gaetan Duval dan Mahebourg. Li finn swazir pu fer sa selebrasyon la dan "Plas" ki finn donn nom lider muvman ki ti kont lindepandans, ek ki ti responsab pu lev enn muvman kominal kont lindepandans.

Aksyon lor Diego
Dan kontex lindepandans ek Repiblik, Lalit finn swazir pu inisye enn aksyon ki viz pu kontinye prosesis dekolonizasyon. Enn parti teritwar pei ankor kolonize - Chagos ziska ler okipe ilegalman ek imoralman par US ek UK.

Guvernman avan ek aster finn ek pe servi Diego Garcia kuma enn santaz pu gayn but-but gin ekonomik akurterm. Bann guvernman avan ek aster osi finn mank kuraz politik pu amenn UK ek US divan linstans internasyonal. Guvernman Moris ti bizin met rezolisyon lor azanda Lasanble Zeneral Nasyon Zini pu sutenir ki Leta Moris met ka dan lakur Internasyonal La-E.

Li pa premye fwa ki Lalit amenn kanpayn lor kestyon Diego Garcia. Alain Ah-Vee finn sit sertin bann travay ki Lalit finn fer dan lepase:
* Nu bann manb fam finn dan bann gran manifestasyon ek ka lakur an 1981. Lalit ti dan sa muvman la.
* Nu finn inisye plizyer fron kuma "Rann nu Diego" ki ti regrup bann organizasyon sindikal ek sosyal.
* Nu finn mobiliz dimunn lor nesesite ki ferm baz militer ek reinifye Moris.
* O-nivo internasyonal, nu finn avoy let a Premye Minis Tony Blair lor kestyon Chagos
* Nu finn adres let a sitwayin dan UK ek US pu zot kone ki finn arive Diego Garcia ek ki zot osi rant dan kanpayn pu ki zot guvernman aret okip Chago ilegalman ek ferm baz lor Diego.
* Nu finn pibliye enn liv lor Diego Garcia dan kontext konferans AGOA ek sa finn ena enn sirkilasyon byin larz dan Moris ek onivo internasyonal.
* Seki finn ase determinan dan nu kanpayn, se nu linisyativ pu lans lide enn Peace Flotilla ki al Diego Garcia.
* Nu finn rant dan NO US BASES, enn rezo ki regrup 105 organizasyon anti-baz militer partu dan lemond. Lane dernyer, bann manb Lalit ti al dan Forom Sosyal Mondyal ek finn reisi fer kestyon fermtir baz militer, ek fermtir baz lor Diego vinn santral dan lasanble NO US BASES, dan lasanble gran muvman anti-lager ek dan muvman altermondyalizasyon.

Nu finn gayn enn risponns extraordiner a lide Peace Flotilla. Plis ki enn 100enn risponns depi organizasyon pu lape, fam, ekolozis, akademik, veteran lager, etidyan, artis, sineas, parti de gos. Sa finn enn de bann fakter ki finn fer John Pilger ena otan lintere pu fer enn fim dokimanter lor Diego. Lide la ti ariv enn staz avanse, ti pe rod navir tu.

Sa kanpayn internasyonal finn ena buku lefe: John Pilger finn prodwir dokimanter Stealing a Nation ki finn fer dimunn kone lor Diego Garcia ek Chagos. Guvernman UK aster pe bizin ofer Chagosyin pu vizit Diego Garcia ek lezot zil Chagos.

Resaman lazant Wekas pe vann Chagos kuma enn destinasyon krwazyer de lix depi Seychelles. UK pe otoriz biznes likratif me anmemtan, pe interdi li a tu Chagosyin ek Morisyin. Li finn fer enn Order in Council su lotorite Larenn pu fer sa.

Alain Ah-Vee finn osi explike kimanyer UK ek US pe okip Diego pu zot lintere ekonomik ek militer. Zot finn servi li kuma enn tranplin pu larg bom lor dimunn ordiner dan Afghanistan ek Lirak, ek si nu pa aret zot, pu bombard lezot lepep dan Mwayin Oryan dan lavenir.

Li finn osi explike kuma muvman pu fermtir baz militer li afebli tu kuran an-faver militarism ek lager ek li fer muvman kont lager vinn permanan.

Aksyon Lalit
Lindsey Collen finn explike kimanyer amezir ki Lalit devlop kontak avek muvman internasyonal, nu finn truv li inportan pu lans enn petisyon internasyonal ki liye ansam 3 problem dan enn sel:
* Demanbreman enn pei
* Baz militer ki lor sa but pei ki demanbre
* Sufrans lepep ki finn derasine

Lefet ki bann guvernman siksesif finn refiz gard sa 3 kestyon-la ansam ki finn amenn sa imiliasyon grotesk ki Premye Minis pe sufer zordi lor kestyon Chagos.

Apre 47 an lindepandans, ena instabilite lor kestyon Diego ki finn provoke par:
Nuvo vag militarism dan lekel nu truv Diego aktif dan bonbardman
Finisyon 30 an Official Secrets Act.

Se sa de zafer la prinsipalman ki finn permet enn reinifikasyon sa 3 kestyon demanbreman, baz militer ek sufrans dimunn derasine.

Lindsey Collen finn osi dir ki li interesan ki dan mem moman kot nu pe lans petisyon internasyonal, kestyon Diego Garcia pu diskite dan 2 diferan linstans nasyon Zini. Premyerman, kestyon Diego pe sulve par lasosyasyon Justice dan so kont-rapor ki li pe prezant a bann manb Komite Drwa Imin dan New York le 14 ek 18 mars. Dezyeman, Nasyonal Association of Criminal Defence Lawyers pe sulev sa pwin la kote Komisyon Drwa Imin ki pe zwenn dan Zenev.

Li swit a risponns extraordiner ki nu finn gayne onivo internasyonal pu nu kanpayn lor Diego. Nu finn osi gayn enn nuvo vag risponns kan John Pilger so fim, Stealing a Nation ti pas lor televizyon. Finn ena enn demand internasyonal pu ki nu fer sa petisyon-la Li enn petisyon ki adrese a bann eli dan US Congress, a bann eli dan Parlman Britanik ek bann eli dan Moris.

Lindsey Collen finn lerla explik pwin par pwin bann demand dan petisyon-la. (Get lor nu web). Li finn osi koz lor kimanyer Diego Garcia finn vinn dan laktyalite akoz pe detenir dimunn laba dan stil Guantanamo. Guvernman Britanik dan Parlman finn dir ki pa pe detenir dimunn laba akoz sinon guvernman US ti pu dir zot. Ofisye US pa pe rod dir sipa zot pe detenir dimunn, me konfirme ki ena prizonye dan bann "undisclosed location".