Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT: Eleksyon Parsyel Nimero 3

28.02.2005

REZON KIFER LALIT PE ALIYN KANDIDA


LALIT pe distribiye sa premye trak-la dan kad kanpayn pu Eleksyon Parsyel ki finn anonse pu le 29 Avril 2005, pu ranplasman Chady.

An Septam 2000, Chady ti eli kuma depite Parti Travayis; deza an Me 2003, finn ena tu kalite presyon lor li ek li finn demisyone depi Parti Travayis ek li ti vinn byen pros ek Lalyans Guvernmantal MSM-MMM. Li demisyone kuma depite Sirkonskripsyon Nimero 3 dan Lasanble Nasyonal le 8 Septam, 2004. Elektora dan Sirkonskripsyon Nimero 3 zame pa finn gayn okenn explikasyon valab lor kifer li ti demisyone depi so parti, ni depi Lasanble Nasyonal.

Apre ki Chady finn demisyone kuma depite, Guvernman ti byen kapav organiz enn eleksyon parsyel pu ranplas li an Oktok 2004, pu ki elektora No. 3 ena 3 depite eli parey kuma tu lezot sirkonskripsyon. Zot pa finn fer li: KIFER? Pa zis pa finn fer eleksyon ranplasman osi vit ki posib, me PM Berenger finn mem konsider sanz lalwa pu ranvoy sa eleksyon la ankor plis.


KIFER BERENGER PA ULE PARSYEL?

Zur Nomination Day le 31 Zanvye, Lalyans MMM-MSM pa finn prezant okenn kandida, ek PM Berenger pe anonse partu ki pa pu enan Eleksyon Parsyel, parski li pu disud Lasanble Nasyonal avan dat ki finn fikse pu eleksyon, enn dat ki deza pli tar ki lalwa permet. Kifer PM Berenger pa ule ki elektora Sirkonskripsyon No.3 ekzers so drwa demokratik pu elir enn ranplasan pu Chady?

LALIT pe prezant so kandida pu sa Eleksyon Parsyel la parski nu respekte drwa demokratik ki elektora ena pu vot enn ranplasman pu enn depite ki finn demisyone. An mem tan nu prezans dan sa kanpayn-la viz pu denons sa nuvo deriv anti-demokratik guvernman MMM-MSM, apre ki li finn sispann eleksyon rezyonal dan vilaz ek distrik.

Komiser Elektoral ena enn obligasyon konstitisyonel absoli pu al de lavan avek tu preparasyon pu Parsyel: li pa gayn drwa ekut seki Lider MMM pe propoz pu fer, mem si sa sorti dan labus Premye Minis. Se zis kan Lasanble Nasyonal fini disud ki Komiser Elektoral kapav aret bann preparasyon: ek dapre nu dan Lalit, ena tu kalite fakter ki kapav intervenir ant aster-la ek le 29 Avril, ki rann li politikman inposib pu PM Berenger al delavan ek so plan pu disud Lasanble.

Deza nu pe kumans truv enn seri kriz politik ki pe sakuy Lalyans MMM-MSM: si sa Lalyans la osi frazil zordi, se an gran parti akoz so bann lider pe konsantre lor truv enn “winning formula” pu gayn prosen eleksyon zeneral, olye ki zot pe met zot lenerzi dan devlop enn politik ekonomik ki pu permet popilasyon fer fas a kriz ekonomik ek sosyal byen grav ki pe menas nu. Lavenir Lindistri Sikriyer ek Zonn Frans paret byen somb: par milye lanplwa pe detrir atraver VRS, ek par milye travayer pe perdi zot lanplwa kan enn apre lot bann lizinn Textil pe ferme. Politik privatizasyon Guvernman MMM-MSM pe menas lanplwa buku fonksyoner; plan pu metro leze pu amenn buku lisansiman parmi travayer transpor. Somaz pe ogmante sak zur, ek pri tu lartik dan labutik pe ogmante parski nu rupi pe depresye. Somaz pe ogmante ek sa pe kree buku linsekirite, ek problem ladrog pe anpire.

Dan kanpayn ki nu pu amene otur sa Parsyel-la, nu pu lans deba lor nesesite pu enn politik ekonomik alternativ ki kapav kree lanplwa pu tu sa somer ki ena zordi, osi byen ki pu zenerasyon ki pe vini. Lanplwa kot ena sekirite. Nu pu osi lans deba lor ki manyer pu fer fas a problem sosyete kuma ladrog, san nek fye lor represyon kuma Guvernman pe fer aster-la.3 PWEN DAN PROGRAM LALITPENA ASE LANPLWA!

Abitan sirkonskripsyon nimero 3 ena enn pli gran problem: pena ase plas travay. Dan kontex problem somaz, Lalit fek lans enn kanpayn nasyonal pu fors Guvernman ek patrona kree anplwa. Nu dir ki Guvernman ena enn responsabilite pu kree anplwa, pu kree buku plas travay, e pu fer li vit.

Nu sir u dakor. Somaz li enn problem ki, a son tur, li amenn tu kalite lezot problem ar li.

Premye zafer ki nu propoze seki Guvernman aret so politik stipid kot li pe rod fer tu dimunn Moris vinn servant pu bann etranze ris. Guvernman bizin aret koken tu laplaz, donn li patron lotel. Bizin aret konverti later agrikol an Integrated Resorts Scheme (IRS) e kumans fer demars pu kree anplwa prodiktif-mem.

Bizin devlop enn imans lindistri lapes. Sa pu tutswit kree travay. Sa bizin inklir lapes lor ban, gran baraswa, ek osi lelvaz dan lamer.

Bizin met nuvo sayber-tower kot pa bizin detrwir bon later agrikol.

Bizin fors tablisman diversifye so plantasyon, ek so mulin: kumans plant tu kalite legim ek frwi, ek devlop lindistri transformasyon pu buku ladan. Lizinn kuma pu fer dilwil ar plantasyon (pistas, turnsol), lizinn pu transform pomdamur, lizinn pu transform pomdeter. Pu exportasyon ek pu konsomasyon lokal. Sa pu vedir nesesite tu kalite lezot lizinn pu tini sa lizinn de-baz, baze lor lagrikiltir ek lapes. Sa pu kree buku anplwa partu dan Moris, pa zis dan lakanpayn.


Guvernman bizin pran dimunn pu travay.
Pu tro buku lane, Guvernman finn donn zis kapitalis lindistri sikriyer ankurazman pu so biznes. Li ti met dibut liniversite alepok, zis pu gayn kad pu disik. Li met so MSIRI, so Sugar Industry Mechanical Pool, so Sugar Authority, ale-mem. E zordi, Guvernman ek tablisman vinn anonse ki “pena lavenir dan disik”. Normal pena. Li pa nuvo sa. Me, tablisman ena monopol lor later, li ena monopol lor kapital, alor li ena devwar pu kree anplwa pu lepep Moris. Sinon, Guvernman bizin fors li. Si li pa dakor, li pena drwa gard so monopol lor so later, ni lor so kapital.

Nu propoz u pu rod u kopi liv Lalit “Pu enn lekonomi alternatif”, ki pe gid nu dan nu kanpayn pu kreasyon anplwa.ARET KOMINALISM: Tir Best Loser KominalPandan kanpayn pu Eleksyon Parsyel e pandan kanpayn ki pe deza large pu eleksyon zeneral, Lalit pe fer enn kanpayn pu tir sistem best loser kominal depi dan Konstitisyon Moris.

Nu krwar sa kominalism institisyonalize la, limem ki donn bann depite ek minis sa tupe pu zot servi nu vot ek nu sutyen politik, kuma enn kosyon kominal.

Nu, elekter dan sa pei la, nu tu vote pu enn parti politik. Preske tu parti ena enn program, mem si suvan li golmal, e mem si suvan li pa met an pratik kan parti la vinn opuvwar. Nu vote lor baz enn lide politik. Nu vote osi pu enn kandida. Nu napa vote pu enn tribi, sipa enn relizyon, kuma bann Bérenger pretann nu vote.

Li pa zis sa 8 Best Loser ki klasifye par Leta apre enn eleksyon. Li tu depite. Komiser Elektoral pran zot, klasifye zot, dapre seki zot finn oblize met lor zot Nomination Paper.

Pa zis sa, Komiser Elektoral pran nu tu, ondire klasifye nu, dapre Resansiman 1972, pu li kone kisannla pu nome Best Loser. Li enn aberasyon total. Kifer MMM-MSM ule gard li anplas?GUVERNMAN BIZIN ARET KURBE DIVAN LAMERIK

LOR KESTYON DIEGO

Lalit finn lans enn kanpayn internasyonal pu atak sa baz Amerikin dan Diego Garcia, ki pe servi pu avoy B-52 lor lepep Afganistan ek Lirak.

Nu pa dakor ek baz militer lor later Moris. Bizin ferm li. Nu dir li posib fer ferm li.

Dayer, nu oblize fer ferm li, parski Britanik finn koken li ilegalman. Li finn demambre Repiblik Moris, ki kont Sart Nasyon Zini, e finn lwe sa later koken a Leta Zini.

Gran Bretayn voler, Leta Zini reseler.

Dimunn ki finn deplase par fors bizin gayn drwa de retur. E osi zot bizin gayn reparasyon pu zot sufrans tu sa lane la.

Sa kanpayn la deza pe devlope for-for. Li form parti dan enn rezo internasyonal apel “NO U.S. BASES” ki kont baz militer.

Dan Lalit nu dir Guvernman MSM-MMM finn tro kurbe divan Lamerik ek Gran Bretayn.

Inn ler pu pran enn stenn de prinsip kont lokipasyon Diego, kont lokipasyon Irak, ek kont lokipasyon Palestinn.


ALLY HOSENBOKUS KANDIDA LALIT

Kandida Lalit, Ally Hosenbokus, 28 an, enn manb aktif Lalit depi 4-5 an. Li enn Profeser langaz dan enn kolez, e li osi enn etidyan liniversite. Li finn deza reprezant Lalit dan konferans internasyonal. E li pe pran laparol dan nu kanpayn pu enn lekonomi alternatif.


KONKLIZYON

Ala 3 parmi bann pwen lor program Lalit dan sa eleksyon parsyel la.

Nu ena enn program an 10 pwen. Si u interese ek detay lor nu lezot pwen, kontakte nu! E si u interese pu donn kudme, la osi, kontakte nu.

Rada Kistnasamy

pu LALIT

153 Main Road, GRNW, Port Louis

208 2132