Galleries more

Videos more

Dictionary more

Distribisyon Trak LALIT Plenn Vert

28.02.2005

Vandredi apremidi enn grup LALIT finn fer distribisyon trak dan kad eleksyon parsyel dan sirkonskripsyon nimero 3. Kuma tu dimunn kone, Premye Minis Berenger finn anonse ki Parlman pu disud avan zur pulling. Sa li for posib, mem si li nepli prerogatif Premye Minis kuma li ti ete avan. Berenger finn mem fer erer resaman, dir li pu disud Parlman le 1 Me, tandi ki li bizin avan 29 Avril.

Antretan, li finn anonse ki bidze Pravind Jugnauth pa pu fer kuma li ti anonse mil fwa avan, le 28 Mars, me le 4 Avril.
Dan kad debandad Guvernman, li evidan ki Parlman pu bizin disud avan li al plis an debandad. Alor, li interesan pu kumans kanpayn elektoral dan nimero 3 apartir asterlamem.

Resepsyon dan Plenn Vert ti byen akeyan, e buku dimunn pe dimande sipa nu kandida, Ally Hosenbokus, pu poze dan Plenn Vert pu eleksyon zeneral osi.