Galleries more

Videos more

Dictionary more

Rajni Lallah Met Konplint kot Independent Police Complaints Commission

11.01.2022

Lindi 10 Zanvye, enn dirizan LALIT Rajni Lallah finn fer konplint Independent Police Complaints Commission dan Port Louis lor vyolans li ti sibir depi polisye dan ADSU Rose Belle. Li ti blese kan zom ADSU inn ris li par-fors depi lavarang Biro ADSU Balisson ziska andeor lakur sa istasyon ADSU la.


Kuma lekter nu sayt ek nu paz FB deza kone, Dimans 2 Zanvye, de dirizan LALIT ti arete. Roland Fozoo ti arete par polisye dan ADSU lor sarz su IBA Act akoz zot ti krwar li ti pe filme zot. De zur apre, li aprann ki sa sarz finn tonbe, e finn konverti an enn sarz Obstructing Public Officers in carrying out their functions. Rajni Lallah, li, ti arete inisyalman lor sarz “Obstruction”, ki 3-erdtan pli tar ranplase par nuvo sarz Rogue and Vagabond. De zur apre, ADSU inform li ki pa pe met sarz ditu pur lemoman, me ki zot kapav met sarz-la kont li pli divan.


Kot Independent Police Complaints Commission, Rajni Lallah finn fer konplint lor vyolans ki li finn sibir par zom ADSU Rose Belle avan so arestasyon. Li finn explike kimanyer Dimans 2 Zanvye ant 10 a.m. ek 10.30 a.m., li ti akonpayn Corinne Fozoo, Roland so madam, kot biro ADSU Balisson Rose Belle. Kan zot finn ariv laba, zot finn res anba lavarang kot biro la. Enn ofisye ADSU finn inform zot laba ki pu larg Roland. Apre enn timama, ofisye ADSU finn amenn Roland dan lavarang kot pu larg li. Laba, enn sef ADSU ti kumans kriye ale-mem lor ant-ot kimanyer pa gayn drwa filme dimunn. Li ti firye. Ariv enn ler, sef ADSU-la finn sap lor kal, donn lord pu so zom re-aret Roland. Answit li finn dir Rajni ek Corinne “Bez sime ale”. 


Rajni finn asiz lor enn sez dan lavarang. Sef ADSU-la finn donn lord so zom pu tir Rajni depi-la, met li deor lor sime. De zom ADSU finn fizikman tir Rajni depi lor sez, trenn li par so de lebra lor enn distans otur 4 met e fu li deor kot geyt lakur ADSU. Laba, kan zot pe ferm geyt, zot finn ferm enn batan geyt kont zenu Rajni. 


Finalman sef ADSU finn donn lord pu aret Rajni. Zot finn gard li an-detansyon 3-erdtan, met sarz Rogue and Vagabondkont li, e lerla larg li lor parol. Li finn al lopital tutswit apre pu gayn tretman pu so blesir e pu tir form 58. De zur apre, ADSU Rose Belle finn inform li ki zot pa pe met sarz kont li pur lemoman, me ki plitar zot kapav mete.


Seki Roland Fozoo ek Rajni Lallah finn sibir, li dan kontext kot guvernman MSM-ex-MMM pe fye ankor plis lor represyon. Kan guvernman montre so volonte represif kuma amandman resan IBA Act ek ICTA Act, li pa selman ogmant lapolis so puvwar, li osi azir kuma enn sinnyal pu lapolis servi so puvwar kont tu dimunn ki konteste Leta MSM. Depi lane kumanse, finn ena arestasyon arbitrer ek vyolan Roland ek Rajni, e finn osi ena arestasyon ek represyon inakseptab kont abitan Bambous Virieux ki ti pe manifeste akoz zot pa pe gayn dilo. Sa de ka la, zot enn lexpresyon klasik dub-natir represyon guvernman: puvwar legal ki akord lapolis ek sinyal ki MSM pe donn puvwar lapolis pu azir andeor kad legal.


Nu atir latansyon lekter lor lartik “Defi Divan Klas Travayer dan 2022” ki LALIT finn poste yer dan seksyon News nu websayt ek osi lor nu paz facebook, ki analiz natir represyon Leta MSM an-detay osi byin ki dan kontext politik pli larz.