Galleries more

Videos more

Dictionary more

Sarz Provizwar kont Roland Fozoo su lalwa IBA ek kont Rajni Lallah su lalwa Rogue and Vagabond Retire; Enn lot Sarz mete kont Roland

04.01.2022

 De dirizan LALIT, Rajni Lallah ek Roland Fozoo, ti bizin prezant kot Lapolis gramatin. Dimans 2 Zanvye lapolis ti’nn aret zot – Rajni lor sarz arbitrer Rogue and Vagabond ek Roland su lalwa IBA akoz li finn sanse servi lekipman IT pu filme operasyon ADSU.


Zordi Lapolis finn retir sarz su lalwa IBA kont Roland Fozoo. Me, zot finn al rod enn lot sarz pu mete: “Obstructing Public Officers in carrying out  their functions.” Sa sarz la dan kumansman-mem ti pu mete kont Rajni Lallah. Alor, Roland Fozoo finn pas divan Mazistra Lakur Mahebourg e finn sorti lor kosyon Rs 5,150 ek rekonesans det Rs 25,000. Li bizin repas lakur 7 Ziyet 2022.


Dan ka Rajni Lallah, lapolis, ki ti pu dan enn premye tan met sarz “obstruction of police” e finn sanz li pu plito met “Rogue and Vagabond”. Zordi Lapolis finn retir sa sarz ridikil “Rogue and Vagabond”. Donk pena okenn sarz kont Rajni Lallah.


Nu rapel ki Rajni Lallah ti blese e tir form 58 swit a britalizasyon li finn sibir dan lakur biro ADSU, Balisson. Li pe ankor sufer blesir ki li finn gayne dan so lipye ek lame otur sa arestasyon brital Dimans le 2 Zanvye.


5 Manb lekip dirizan LALIT ti prezan zordi pu akonpayn Rajni Lallah ek Roland Fozoo kot Lapolis ek kot Lakur. 


LALIT exprim so apresyasyon tu sutyin ki sa 2 kamarad pe gayne fas-a sa represyon la.