Galleries more

Videos more

Dictionary more

Arestasyon 2 Dirizan LALIT

03.01.2022

Rajni Lallah ek Roland Fozoo ti arete par lapolis dan Rose-Belle yer Dimans 2 Zanvye. 


Rajni Lallah finn blese dan so lame ek so lipye. 


Lapolis finn anons sarz “obstruction of police” kont Rajni, lerla plitar dir zot finn anonse ki zot pli vomye met sarz “rogue and vagabond” kont li. Zot dir zot pe met sarz kont Roland kumkwa li finn filme enn loperasyon ADSU, enn sarz, zot dir, su lalwa IBA. Tulede dirizan LALIT ti an-detansyon dan biro “ADSU Balisson” dan Rosebelle. Bann insidan ti swiv enn loperasyon ADSU dan Rose-Belle otur arestasyon lor sime enn pros Roland. 


Rajni Lallah ek Roland Fozoo finn large lor parol e pu pas Lakur Mahebourg Mardi 4 Zanvye. Zot pa finn donn okenn steytment, tu seki zot pu dir pu divan lakur. Me. Jean Claude Bibi zot avoka.


Rajni Lallah finn tir Form 58 swit-a britalizasyon ki li ti sibir dan lakur ADSU Balisson. 


LALIT denons sa arestasyon arbriter ek brital Rajni Lallah ek Roland Fozoo.