Galleries more

Videos more

Dictionary more

Seetressen Murday – Obityer pu Enn Manb Devwe

21.12.2021

Seetressen Murday, ki ti koni par sakenn sa nom la, e “Seetressen” e “Murday”, ki ti pe res Inpas Valori, Moka, ti enn militan LALIT devwe, serye, konsistan lor letan. Nu kapav dir li ti enn manb exanpler. Antan ki dimunn, li ti ena enn zantiyes konstan, enn duser tusan, enn zenerosite extra-ordiner. Nu rapel avek afeksyon so lamur partikilye pu tu seki konsern mang: manz mang, kas mang, partaz mang. 


Kan kikenn LALIT byin bizin enn militan pu akonpayn li pu fer enn travay politik irzan ubyin enn-sel-kut-antret – distribiye trak, kol lafis, al get enn kikenn, fer gran netwayaz ubyin penn enn miray dan kartye zeneral, swa vinn boner pu met lord avan enn lasanble – nu tu ti tultan kapav fye 100% lor Seetressen. Pa ti bizin re-rapel li, naryin. Si li donn parol, sa-mem. Li ti enn manb brans Moka-Redwi-Montayn-Ory, e pandan enn tan, kan li ti res Rozil, pa zis li ti dan Brans Rozil, me Brans ti pe zwenn kot li. 


Li finn manb Komite Santral pandan buku, buku lane. E li finn poz kandida pu LALIT an 2001 pu eleksyon Minisipal  ek 2005, 2014 ek 2019 pu eleksyon Zeneral. Tu dimunn dan LALIT, nu tu, nu pu mank li. So Rezyonal Rozil-Les ek so Brans pu mank li plis ankor. 


Seetressen ti enn travayer lizinn pandan plis ki 15 an, ziska so lizinn ferme. Li ek enn lot manb ki li-mem ti rekrite dan LALIT, Jean Francois, avek tu zot lexperyans travay dan stor sa lizinn la, ti ena kapasite pu rakonte exakteman kimanyer enn lizinn textil tipik Moris ti pe rule, A ziska Z. Zot ti kapav dir kot diferan matyer brit sorti, dekrir sak faz prodiksyon, komye travayer inplike, komye sef ek ti-sef, e zot ti mem kone kot prodwi fini al exporte. Murday ek so koleg ti reprezant sa konesans kolektif ki enn “patron” pa neseser; sa konesans kolektif ki travayer, kuma enn lansanb, kapav rul prodiksyon. Mo rapel Murday ek so koleg, zot ti mem amenn bann esantiyon tu kalite matyer brit ki inporte, e ti-kupon prodwi fini pu montre nu dan sa lekcher ki zot ti done pu LALIT lor zot lizinn. Ankor ti ena sa “esantiyon” kole dan enn fayl dan nu arsiv, ansam ar deskripsyon lizinn, ziska nu finn konverti tu nu arsiv LALIT dan form dizital, setadir apartir 2013. 


Sa kalite detay ki Murday ti ena lor so travay, e osi lor so kartye osi, sa kalite konesans la, li konesans pli presye ki nu ena dan LALIT. E se sa ki manb kuma Murday amene dan parti – anplis ki so kapasite kuma enn individi ki ti osi dedye, osi devwe, osi zenere. Tusala rann manb kuma Murday iranplasab. Kan sa kalite konesans alabaz la, sa kalite lexperyans la, sa kalite sazes la, vinn ansam depi diferan sayt travay ek diferan landrwa, e kan li zwenn ar enn analiz Marxis lor bann gran lafors de-klas ki pe opere, e kan sa zwenn ansam dan enn parti kuma LALIT, la, ki u kapav kumans konpran sosyete profond, realite alabaz enn sosyete. Sak sosyete li diferan. So realite extern obzektiv li diferan, e so realite anterm degre konsyans lamas dimunn, li osi, li diferan dan sak sosyete e dan sak lepok. Kan dimunn dimann nu dan LALIT, “Abe kimanyer zot fer sa kalite analiz presi la? Kimanyer zot ti kapav predir dan LALIT ki “x” ubyin “y” pu arive? Kimanyer zot ti kone MSM pu ranport dernye eleksyon depi lavey 6-er tanto kan puling fek termine?” Repons se, nu ena manb alabaz kuma Murday ki partaz zot konesans, zot linformasyon, zot lexperyans ansam. Alor Murday, li pa ti zis dan so Brans e dan Komite Santral LALIT. Li pa ti zis kandida LALIT. Li ti osi, par exanp, enn Konseye Vilaz. Li ti kone kimanyer eleksyon vilaz derule, depi alinteryer. Li ti kone kimanyer diferan parti fonksyone onivo Distrik Kawnsil. Li ti konn so landrwa. Li ti seki apel enn lider ala-baz. Ala manyer LALIT truv “lidership”. Pa kuma Lanbasad Lamerik truv li, kot enn “lider” li antrene depi andeor, lerla inplante pu “reyne” lor enn kartye, non. Me, li enn lider ki emerze, par li-mem, lor so sayt travayer, ubyin dan so kartye, lor baz so konsistans lor letan. Kan dimunn anvi enn konsey depi kikenn ki zot kapav “trust”, enn dimunn lor lekel zot kapav fye, zot al get dimunn kuma Murday. 


Apre ki so lizinn finn ferme, Murday finn gradyelman dan dernye 10 an, kuma enn oto-didak, vinn enn elektrisyin. Li ti travay pu limem. E li ti osi tultan “pe rann dimunn servis” kuma dimunn dir li. Sa ti so karakter.


Li ti ena 56 an. Li finn truv lamor dan enn ti-aksidan tonbe lor leskalye Dimans gramatin. Kan li ti leve, kuma tulezur, li ti aroz tu so zoli fler. Lerla, apre sa, finn ariv sa aksidan tonbe la. E sa zur la, kan nu manb Komite Santral, Rada, ki pe kordinn nu “Lasanble Lafin Lane lor Zoom” Dimans, kan li ti pe rod Murday lor so portab, lerla kan li ti pe rod li kot so neve kot li ti pe ale pu rant lor Zoom pu premye fwa dan so lavi, Rada pa ti pe reysi gayn li. Seye-mem pa gayn li – ni lor so portab, ni kot lakaz so ser. Me, Murday ti’nn deza desede sanki nu ti ankor kone. Tu so fami ti deza inplike dan demars otur so lamor. 


Tu dimunn dan LALIT pu mank li. Kan nu bann lekip pe distribiye trak, kol lafis, organiz reynion, seminar, forom, nu pu mank li. Kan nu pe zwe domino dan enn moman lib otur enn seminar, la osi, dimunn pu mank li. So brans ek rezyonal pu santi so labsans dirman.


Dan LALIT, nu exprim nu kondoleans, nu sinpati dan sa moman difisil pu tu so paran pros – so Mama, so bann frer ser ek so de zanfan dan nu panse.


Lindsey Collen, lor nom LALIT.