Galleries more

Videos more

Dictionary more

Blog 12 – Dan enn lepok kot enn Tigit Konesans li Danzere

07.12.2021

Nu tu finn akerir enn ti doz nuvo “konesans” pandan sa lepidemi Kovid. E,anmemtan, nu finn kareman bliye net kimanyer zis enn tigit konesans kapav danzere.


Aster nu kone ki ete enn “varyan”, par exanp, sa avan mem nu kone ki ete enn “viris” ki li, li ena varyan. Sa li enn nuvo mo, enn nom, “varyan”. Aster nu konn “Omicron” – an pasan nu finn usi aprann li alfabet “O” an Grek – li enn varyan “preokipan”. Alor nu finn ramas sa azektif birokratik “preokipan” ki anfet vedir WHO pe dirzans etidye li. Nu finn mem gayn enn lot nuvo mo pu al ansam avek “varyan”, “sekansaz” sorti depi verb “sekanse”. E aster nu telman inn vinn Misye ek Madam Konn-Tu ki, si Minis Lasante mal-pronons “séquençage”, nu bufonn li. Nu konn tu lor sekansaz matyer zenetik, avan mem nu kone lor ki ete zenom. Met dekote pe fer sekansaz kwa.  Minis la li selman enn psikyat, kan nu pe riy so linyorans depi nu pyedestal kuma bann virolog zenetik.


Aster nu kone ki ete “ko-morbidite”, sa avan mem nu kone ki sa term medikal “morbidite” ule dir. Nu satisfe pu tret “ko-morbidite” kumadir li kiksoz ki tini par limem. 


E konsernan statistik, nu finn vinn “fuka net” avek nu nuvo konesans dan sa brans matematik la.


Nu kapav konpar dese Kovid dan ICU, kan, pran enn pursantaz, 45% deza “vaksine” kont 55% “pa vaksine” ek lerla fer bann dediksyon erone. Narain Jasodanand, zurnalist asterla enn exper lor Kovid, fer sa. Apartir sa, sa nuvo statistisyin kareman dedwir dan L’Express yer, kot nu gayn “un ratio donc de seulement 45%-55% en faveur de la vaccination.”Li pe dir vaksinasyon apenn vo lapenn. Enn priz pozisyon danzere. Depi enn tipti konesans statistik. Resyo la pa “en faveur de la vaccination”;li selman resyo pasyan desede dan ICU. Pov dyab, li finn tom dan “pyez Xavier Luc Duval”. Lider Lopozisyon ti invant sa pyez lozik la dan Parlman le 9 Novam. Xavier Duval so bann perl finn asterla rant dan Hansard pu debon. Sa ti devet sifi pu met fin a so karyer politik. Li zis asiz laba, ale mem avek insanite kuma plis u vaksine, plis dimunn pe mor avek Kovid (nu pe raport seki Xavier Duval inn anfet dir).


Me, les nu return a pasyan ICU. Les nu servi mem sif ki zurnalist Jasodanand inn site. Ti ena antu 348 pasyan mor avek Kovid dan ICU, parmi ti ena 156 vaksine ek 192 pa vaksine. Li bliye mansyone sa sif 156 li lor enn imans popilasyon aprepre 910,000 adilt fini deza vaksine. 192 sorti lor sa ti popilasyon ki reste ki pankor vaksine, anfet fer enn resyo “anfaver vaksinasyon”, an realite, otur 12.4 fwa plis “favorab” konpare avek seki pa vaksine. Efektivman, si u vaksine, u sans pu mor avek Kovid dan ICU dan moman kot pe pran sa sif mortalite, ti 1 sans lor 5,833. Anfet infim. Par kont si u pa vaksine, u sans ti 1 lor sak 469, uswa u 12.4 fwa pli pir.


Sa mem kifer nu pran pozisyon anfaver vaksinasyon. Samem seki pa fer li, pe fer enn erer. Me, li pa enn erer ki afekte zis dimunn ki fer erer la. 


Anu get kifer enn tigit konesans li danzere.


Imazine, pu enn minit – etan seki inportan se pu protez travayer nu sistem lasante kont epwizman total ek anpes nu sistem lasante angorze, uswa, lesyel eparyn nu, kolaps– komye pasyan ti pu desede dan ICU si sa 156 pasyan vaksine pa ti anfet vaksine. Sa sif la ki inportan. Total ti pu 156x12.4 = 1,934 + (sif non-vaksine orizinal ki res tuzur192) = 2,126. Alor, si pa ti ena vaksinasyon olye 348 pasyan desede dan ICU, ti pu ena 2,126. Ti pu ena SIS fwa plis pasyan desede dan ICU dan sa moman la. Sa li enn dediksyon lozik depi sif ki M. Jasodanand limem servi.


Eski lerla li pa danzere pu li vinn propoze ki “selman” enn ti resyo anfaver vaksinasyon?


Alor, dan enn lepidemi enn tigit konesans vinn kiksoz danzere.


E inpe selebrite, li usi, li kiksoz danzere, kan nu get ditor fer kan dimunn avek buku konesans kuma Dr. Henrion-Caude, li koni dan Lafrans kuma “guru bann konspirater Kovid”. Li ti enn nomini MSM lor EDB [Economic Development Board], e aster pe gayn buku ponpaz depi lagazet Week-End, kot anmemtan li usi parey pe klem komkwa plis u vaksine, plis dimunn pe mor avek Kovid. 


 


Lindsey Collen, pu LALIT.


Tradiksyon: BK avek kudme AA