Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kur LALIT lor Ekonomiks Marxist

12.02.2005

Dan kur Lalit lor Ekonomis Marxist Samdi 12 Fevriye, Lindsey Collen ti fer enn introdiksyon detaye lor "Ki ete lapey?" ek "Ki ete kapital?" e lor "Kan ena sa esanz ant travayer ek kapitalis, ki gayn ki zafer exakteman?" So kozri, par expre, ti baze lor enn sel text Marx. Li ti fer sa pu ankuraz dimunn lir Marx an orizinal. Sa tex la ti ekrir ase boner dan lavi Marx, dan 1848, e li ti ekrir li an-repons a bann kritik, inkrwayab pu nu zordi, ki li pa ti ase met lanfaz lor lekonomi dan so bann analiz lor sosyete de klas. Li ti pe gayn kritik ki li tro get zis kote sosyal ek politik, e tro de pwendevi istorik.


Deba ti byen byen anime apre, parmi 30 partisipan, depi tu kalite sekter travay.


Sa kozri la form parti dan seri reynion ki Lalit pe fer dan kad so kanpayn pu enn Politik Ekonomik Alternatif.