Galleries more

Videos more

Dictionary more

Leta Lopozisyon - Lopozisyon dan enn Leta

29.11.2021

 Enn dosye lor Leta MSM, li inklir osi so “lekontrer” – “Lopozisyon ki form parti dan Leta”. Ala enn apersi lor ki leta sa “Lopozisyon dan Leta”:


Defasaz Navin Ramgoolam ek lezot Manb Travayis


Kan nu get “Leta MSM”, nu bizin rapel ki, dan enn sans Marxist, “Lopozisyon” li form parti dan Leta. Mem dan enn sans ideolozi burzwa, mem dapre Konstitisyon pei, Lopozisyon li form parti leta. Alor, kan nu get Leta MSM, nu bizin osi get “Lopozisyon”. Lopozisyon li anmemtan form parti “Leta MSM”, li anmemtan, an-opozisyon ar li. Sa, li larealite. 


Nu explike. 


Parti Travayis li pli gran parti dan Lopozisyon, me li pa finn pran syez Lider Lopozisyon. Ramgoolam “lider” tu-pwisan, dabor li pa ti eli alor li pa dan Parlman, e li pankor refer apre Kovid. Alor, li pa exakteman “tu-pwisan”. Arvin Boolell, li “sef defil dan Parlman” me li pena lidership Lopozisyon, li pena lidership so parti, e anplis, li finn sispann par Spiker pandan 8 sesyon e li finn trenn Spiker Lakur Siprem. Alor, tusala li byin instab, deza.


Lerla, Vandredi 19 Novam 2021, Navin Ramgoolam ti donn enn intervyu lor Radio Plus. 


Ladan, li evit reponn si ena kit raprosman ek MSM. Alor, natirelman li pe gard laport uver. Ramgoolam so kritik vizavi Guvernman MSM, sirtu Pravind Jugnauth, byin siperfisyel. E li finn ankor enn fwa exprim so gratitid a Guvernman ki finn ede pu ki li al dan Lenn pu so tretman.


Ramgoolam so explikasyon lor rol deplizanpli inportan dan Travayis enn nome Daneshwar Damry, bizinesmenn dan Lenor, sel dimunn ki finn akonpayn Navin Ramgoolam kan li finn al Lenn pu fer so tretman Kovid-19, li osi demontre bann inkoerans dan Travayis. Pena vreman enn explikasyon kler lor Damry.


Damry, li konfirme, bel-e-byin enn bayer defon PTr. Nu kone osi ki tretman Navin Ramgoolam dan Lind finn kut otur Rs6.5 milyon, e Ramgoolam ti konfirme lor Radyo Plus ki li nepli ti ena lasirans. Alor, PTr dan enn problem finans. Patrick Assirvaden ti’nn anonse ki Guvernman Moris finn azir kuma garanti pu sa det medikal la, me ki se Parti Travayis ki pu deburs sa larzan la. Shakeel Mohamed finn explike lor Radio ki “c’est le parti et les proches du parti qui paieront pour l’avion spécialisé et les soins en Inde. D’ailleurs, selon le député rouge, ‘Dhaneshwar Damry, un proche du PTr avait dit qu’il allait faire le nécessaire pour le transfert du leader’ ” (Defimedia 10-Sep-2021). Amwins ki PTr dir Guvernman pran larzan la depi sa Rs200 milyon kofor Ramgoolam ki ti sezi kumka exibit, e ki pur lemoman res zele.


Pu kontiyne ar rol M. Damry. Ena enn paz Facebook “Ramgoolam Gen Next” ki anime par bann zenn avek Damry ladan. Konfli finn leve ant zot ek Suren Dayal dan Sirkonskripsyon No 8, e ant zot ek Anil Baichoo dan No 9. Li paret ena konfli ase uver ant Damry avek depite PTr ek bann “old guard” PTr, kuma Dayal ek Baichoo. Sa pe dire depi inpe letan. Sa lekip zenn dan PTr dir ki zot bizin reprezante dan linstans desizyon parti, e ki “vye gard” bizin sed zot plas e zot dir se akoz zot (vye gard) ki PTr pa gayn vot (5-Plus). Sa konfli ti pe perle avan Ramgoolam tom malad, me li finn desid pu pa transe. Li dir li pena okenn kont pu rande lor fason li kominik avek popilasyon.


Alor, li paret enn defasaz finn arive ant Lider PTr ek so parti kan li gayn Kovid, li al fer tretman Lenn e returne. Par exanp, kan Ramgoolam remersi pa zis Pravind Jugnauth, me osi so lame drwat Dr Joomaye. Manyer Ramgoolam koze, sa vedir Dr Joomaye pe fer move travay pu pei, me finn fer enn bon travay pu li, Navin Ramgoolam.


So explikasyon lor so maladi, sa osi, li pa bon. Kifer li pa finn fer vaksin? Li enn dokter, e anplis li ena laz ek li ena komorbidite? Li dir li ti pe atann vaksin Pfizer. Kuma sa? AstraZeneca, Sputnik, Covishield, Sinopharm, Covaxin tu sa vaksin bon zis pu tu lezot dimunn? Me pa bon pu li? Sa latitid lor so maladi montre enn espes elitism mal plase: li swazir ki vaksin; kan li atrap Kovid, se li ki swazir tretman e kot li pu gayn li. Li insinye ki vaksin tu dimunn pe fer pa bon pu li, e ki tretman kont Kovid ki dimunn pe gayne dan Moris, sa osi, li pa ase bon pu li.


Dan mem moman ki Navin Ramgoolam lor Radio Plus pe dir Guvernman bizin reste me zis Jugnauth bizin zis gayn “pli bon konsey”, Shakeel Mohamed ek Patrick Assirvaden pe dibut divan Parlman, fer deklarasyon formel ar lapres ki Guvernman Jugnauth bizin ale. 


Nu not osi enn defazaz ant Parti Travayis ek Arvin Boolell, sef-defil grup parlmanter PTr, kan dan Parlman li pe propoz pu fer vaksin pu bann zanfan anba 5 an. Ramgoolam ni dan so intervyu lor radio ni dan so post “We Are At War!” date le 13 Novam 2021 lor paz facebook Ramgoolam Gen-Next kot li fer enn lalis sizesyon kuma pu konbat viris Kovid, li pa fer okenn alizyon a sa demand Arvin Boolell la. Ramgoolam pa mem ena desans koz ditu lor lefet ki Boolell finn sispann depi Parlman pu wit sesyon e ki li res sispann ziska 30 Novam. Sa li byin drol sirtu ki Arvin Boolell finn loz enn plint konstitisyonel divan Lakur Siprem kont Spiyker, Premye Minis ek klark Lasanble Nasyonal. Ramgoolam, antan ki Lider PTr, pa truv nanye pu dir lor la.


Tusala pu dir ki dan PTr mem, ena buku inkoerans intern. Navin Ramgoolam pa dan enn pozisyon pu exers so lidership. Sa li vre a enn tel pwin ki lider MMM, Paul Bérenger pe re-uver koze lor enn raprosman ant PTr ek Lalyans Lespwar. Telman lidership Ramgoolam inn afebli ki Bérenger pe santi enn re-inifikasyon lopozisyon posib, kot pe exzize ki Ramgoolam pa lider sa lalyans la. Ramgoolam pa an mezir pu exers so lidership lor enn lalyans, e li nepli ena lidership lor PTr byin an-min. 


Ramgoolam so maladi, ena konsekans saniter, e osi ena konsekans politik pu so parti. So maladi paret finn azute pu afebli Ramgoolam so minmiz lor PTr. E sa ki permet Bérenger anvizaz enn nuvo re-inifikasyon. Anmemtan Bérenger pe uver enn lofansiv sever kont Pravind Jugnauth, dan so konferans depres li dir Premye Minis inn zwe sove kan li finn swazir pu pa reponn PNQ Lider Lopozisyon e li finn al kasyet deryer so Minis Lasante, Kailesh Jagutpal. Sa, li dan mem lepok kan Navin Ramgoolam pe menaz so kritik kont Pravind Jugnauth. Alor Ramgoolam ek Paul Bérenger pe plito swiv trazektwar dan direksyon opoze. Ki kalite re-infikasyon pu ena?


Anu get kote PMSD ek lezot but dan Lopozisyon asterla.


PMSD


PMSD li 3yem pli gran parti dan Lopozisyon, me li finn al fini avek pos Lider Lopozisyon. Sa, li bizar, e teribleman instab. Xavier Duval, amezir so parti pe anmemtan “deplime” – Abbas Mamode finn kit PMSD pu al syeze dan kote Guvernman, plis ena koze lor Lobine ek Armance dan balans. Sa instabilite kontribiye pu fer Xavier Duval vinn deplizanpli isterik, e fer bann diskur dan Parlman e komanter dan lapres deplizanpli grav. Li finn atak sistem lasante, koz kont vaksin dan enn fason insanse, e mem koz kont personel medikal. Li pa montre okenn kapasite pu transand sa rol mark pwin lor “politikay” pandan enn pandemi trazik ki pe, pu premye fwa pandan pandemi, sem buku, buku sufrans e mem lamor. Sa montre enn mank grander despri, e mem enn mank konpasyon dan sa peryod difisil pandemi la.


Alor, Xavier Duval, kan li pe asiz dan Parlman, larg bann foste kuma “pli pe vaksine, pli dimunn pe mor”, li pe anbaras Paul Bérenger (ki lider enn parti pli gran dan Parlman – e mem andeor Parlman – ki PMSD) ki pe fer apel solanel pu dimunn al fer vaksin. Abe, si Duval pe dir pli vaksine, pli dimunn mor, klerman ena enn gran problem.


Nando Bodha – Anplis, dan Lopozisyon ena enn lot laspe fragmantasyon. Inkapasite Bodha ek so nuvo parti pu etablir enn rol kelkonk, li kler. An zeneral, Bodha pa pe kapav rann lapel. Li ti gran lespwar Bérenger, me anfet Bodha so kontribisyon se li finn vinn eklat Lantant. Bérenger ti telman sir rol Bodha, ki li finn dimann Ramgoolam pu stepdawn e reklam post Lopozisyon depi Arvin Boolell ek Parti Travayis.  Bérenger ek Xavier ti ena lespwar pu ris ankor inpe dimunn depi Guvernman Jugnauth. Zot ti pe viz Ivan Collendavelloo ek Zahid Nuzurally, depyuti Spiyker. Tulede dan ML, e swadizan zot ti pu kit lalyans Guvernman Jugnauth pu zwenn Lopozisyon. Tu seki finn arive, se enn depite PMSD inn kit Lopozisyon.


Dan Lasanble Nasyonal


Spiyker Phokeer pa ti prezid Parlman kat fwa alafil. Li finn absan dan Parlman. Dimunn pa ti tro sir kot Phokeer ete, malgre ki Pravind Jugnauth ti asir nu ki li malad avek lagrip. Labsans Phokeer finn al afebli Lopozisyon. Phokeer ti pe resi galvaniz Lopozisyon dan so lansanb. Depyuti Spiker, mem li mank lexperyans, li finn resi dezamorti sityasyon, kas sa galvanizasyon Lopozisyon ki Phokeer ti pe fer, malgre li.


Arvin Boolell, sefdefil PTr dan Parlman, li tuzur apandan, avek so sispansyon ziska 30 Novam. Kan so ka vini, riske ki Lakur Siprem pu dir li fini kadik. Dan Moris, pena, ubyin pankor ena, sa sistem ka konstitisyonel pu “class actions”, setadir pu etablir enn prinsip apartir enn sel ka ki reprezant tu.


MMM, de so kote, pe perdi buku so baz azan ek sherif dan lakanpayn. Kuma enn sinbol sa, Madan Dulloo ek Fowdar inn kit MMM.


Leta “Lantant” Lopozisyon


PTr avek enn lidership flu kot diferan kuran pe rant an konfli; PMSD “deplime” ek Lider PMSD kuma Lider Lopozisyon pe perdi buku kredibilite; MMM pe imilye par Lider Lopozisyon opoz vaksin kuma enn vilger anti-vax dextrem drwat, e MMM pe perdi eleman dan sirkonskripsyon riral; Bodha pa pe kapav ranpli rol ki Bérenger ti ule li ranpli. Tusala vedir Platform Lespwar pa pe amenn buku lespwar – mem pu zot mem.


Bhadain inn perdi so kredibilite politik ki ti deza minim – rapel li ti anbras lame Pravind Jugnauth – e asterla, kan li rant dan Avengers, sa fer li ena enn rol indepandan depi so parti. Anfet, Kan Rama Valayden, lider Avengers, pe al anons formasyon enn nuvo parti, Bhadain paret lor sime pu al rant dan enn lot parti ki pa so parti avan li disbenn pu li. Sa fer li les so parti ek so baz par deryer. 


Lezot lafors


Rama Valayden ek Bruneau Laurette pe fer fas, sakenn, enn pert kredibilite vertizine – deza zot pa ti ena kredibilite. Seki zot pe dir kont vaksinasyon Kovid pe ena lefe pu kontribiye dan fer dimunn fann maladi Kovid plis, tom malad plis e mem perdi lavi plis. Avengers inn perdi lavaper kan lanket zidisyer lor lamor Kistnen inn fini (e ena mem enn tez ki inplik sertin zot prop anketer) e kot zot avoka pe rant dan pozisyon konfli dintere (Get nu lartik lor la dan Revi). Avengers pa pe resi devlop lavaper otur lezot lamor ki zot dir sispe. Kan zot fer apel a CID Britanik pu ankete lor lamor sa biznesmenn pros ar Jugnauth apel Govinden, li inpe fizet, kan so prop fami dir li finn desede ar Kovid. Antretan, Valayden diskredit li-mem ankor plis par avoy kopi so let a Anbasader USA. Pu ki rezon, apar pu dir li enn swiver lwayal USA? Avengers finn rant dan kuran anti-vaksin atraver Teeluckdharry, ki finn vinn avoka Bruneau Laurette, ki deza ladan. Kuran anti-vaksin ek kont mezir baryer inn byin diskredite. Rama Valayden so bann lezot prediksyon finn expoze kuma farfeli. Li ti predir ki, kan Parlman repran an Oktob, Guvernman pu nepli ena mazorite. Oktob inn vini, so prediksyon pa vo gransoz. Politik popilist an zeneral pe montre so limit.


Kontestatyon Eleksyon Novam 2019


Pena okenn koerans dan Lopozisyon lor zot stratezi pu konteste eleksyon zeneral 2019. Nu truv kuma bann petisyon pa pe tini dan Lakur, me pe plito kolaps, enn apre lot. Anfet, sa stratezi pu dekret Guvernman “pa lezitim”, finn met Lopozisyon an-antye dan enn inpas.


1. Si zot pa aksepte lezitimite Guvernman, kimanyer azir kan enn pandemi pe menas lansanb dimunn, e lotorite anplas oblize pran ladireksyon pu kontrol lepidemi la?


2. Si zot pa aksepte lezitimite Guvernman, kimanyer zot prop eleksyon dan Parlman lezitim? 


3. Si sistem elektoral amenn eleksyon “kokin” ek “trike”, abe kimanyer zot pu poze dan prosenn eleksyon zeneral?


Kan zot finn kumans remarke ki zot dan enn tel inpas, enn kuldesak total, zot finn kumans rekile, e kumans innyor zot prop kontestasyon eleksyon. 


Me, anu fer enn semeri:


Roshi Bhadain, Lider Reform Party ti dimann enn Judicial Review Lakur Siprem pu anil totalite rezilta eleksyon zeneral 2019. Lakur Siprem finn rezet so demand le 20 Oktob 2020 e finn dir ki Roshi Bhadain so reket “enn petisyon elektoral degize kuma enn demand pu enn judicial review”. Roshi Bhadain so mosyon pu dimann Lakur lotorizasyon pu al Privy Council inn rezete le 30 Zin 2021.


PTr, sirtu Navin Ramgoolam, dan No 10 (Montagne Blanche GRSE ) ek Suren Dayal dan No 8 (Moka-Quartier Militaire) zot pe konteste derulman eleksyon. Navin Ramgoolam so ka paret ti baze lor enn seri fo temwayaz bakle, e dute. Li sokan. 


Parkont MMM ek PMSD inn sirtu dimann rikawnt. Ena sityasyon absird kot kandida MMM pe konteste eleksyon depite PTr kuma dan sirkonskripsyon No 1 kot Arianne Navarre pe dimann rikawnt vot depite Fabrice David, PTr.


Dan ka kot finn ena zizman, Lakur finn statye ki petisyoner pa finn resi pruve ki finn ena kit iregilarite dan kontabiliz nonb vot akoz “computer room” kuma Zizman dan ka Ezra Jhuboo dan No 14 (Savanne-Riviere Noire). Jhuboo inn vinn fer deklarasyon kumkwa li byin kontan li konpran “computer room” asterla. Ondire li ti bizin trenn sistem elektoral dan labu pu li konpran seki ti evidan. 


Dan lezot petisyon, Lakur inn dimann petisyoner pu rey plizyer paragraf dan zot petisyon. Sa li sirtu konsern konpilasyon rezis elektoral, lor swa dat 7 Novam pu eleksyon zeneral ek lor biltin vot ki finn dekuver andeor sant kawnting. 


Ena petisyoner kuma Anil Baichoo, enn gran sef Travayis, dan No 9 finn kareman retir so ka kan Lakur inn dimann li rey plizyer paragraf so petisyon. No 13 Lormus Bundhoo inn retir so ka san donn okenn vre rezon. Dan No 10, Lakur dimann avoka Navin Ramgoolam pu bif enn seri paragraf dan so petisyon lor rol MBC ek rol Premye Minis dan kanpayn elektoral. 


Dan No 8, Suren Dayal inn loz enn nuvo ka, pa enn petisyon kontestasyon elektoral, me enn ka o-kriminel pu chalennj Pravind Jugnauth ek so de kolistye lor fos depans elektoral baze lor Kistnen papers, ek parzir. Ena koze ki Suren Dayal pa finn gayn laval so parti avan li met ka. Kestyon la sertennman poze si tu dakor ubyin non – sirtu dan moman kot sertin dan Travayis inklir Ramgoolam, pe ase mol anver Guvernman Jugnauth.


Lor pandemi Kovid, Navin Ramgoolam finn fer enn lalis propozisyon a Guvernman kuma dapre li bizin zer Kovid. Me li finn fer sa lor so nom personel pa lor nom so parti. Leres PTr pe res apandan. 


PTr, MMM u PMSD pe gayn difikilte pu fonksyone akoz zot stratezi li tu-sinpleman pa plis ki “BLD”. Enn sinp zure. Zot pe swiv deryer taktik Bruneau Laurette, kuma so lake, pu zis viz BLD, deryer stratezi Rama Valayden pu zis viz BLD, e zot pa pe azir kuma enn Lopozisyon ki baz so pozisyon lor enn program. Zot inkapab pu mem fer kritik defon kont Guvernman e zot pa resi zet zot pwa ansam ar popilasyon, pu gid popilasyon, pu fer fas a grav kriz saniter provoke par pandemi Kovid-19. Sa pe amenn buku problem intern prop a sak parti e li pe reflete usi dan problem platform lopozisyon e kimanyer gard li ansam.


Konklizyon


Lopozisyon so stratezi pu konteste eleksyon finn amenn li kot li nepli ena enn stratezi fas-a Guvernman parski li pa bizin enn, parski li ti pe azir lor baz ki “Guvernman pa lezitim”. Lot kote, si eleksyon zeneral 2019 pa finn prodir enn guvernman lezitim, kuma sefetil ki sa mem eleksyon kot finn elir depite lopozisyon kapav lezitim? Zot pena kritik valab kont Guvernman Jugnauth e kumsa mem nu truve zot pe bat dan vid. Si, Lopozisyon PT-MMM-PMSD, kontiyne lor sa sime kestyonn lezitimite eleksyon, kimanyer zot pu partisip dan prosenn eleksyon zeneral? Alor, platform lopozisyon mem, kuma so slogan vid “BLD”, pena enn sime sorti. Zot stratezi finn paraliz zot pu azir politikman zordi e pli divan.


Tu lekter pu truve kimanyer li inportan pu nu dan LALIT kritik “Leta Lopozisyon” osi byin ki “Leta MSM”. Nu bizin enn lopozisyon baze lor enn program, e kot tu dimunn organize dan sindika, dan zot kartye, dan zot lasosyason, dan zot koperativ, dan zot klib, dan zot lari, kapav mobilize deryer sa program la, amizir kontiyn devlop li.


Samem kifer u bizin asterla-mem koste ar LALIT. Pli bon ankor, bizin zwenn LALIT.


BK