Galleries more

Videos more

Dictionary more

Risk bizin al lopital e risk lamor akoz COVID: 9 fwa plis pu seki pa vaksine

25.11.2021

An Oktob, Epi-phare, enn institisyon piblik indepandan dan Lafrans finn pibliye rezilta so letid ki finn fer lor 22.6 milyon dimunn 50 an u plis. Sa letid-la li pli gran letid an-term nomb dimunn ki finn fer ziska ler. Letid-la finn konpar risk ki dimunn bizin al lopital osi byin ki risk lamor akoz COVID 11.3 milyon dimunn vaksine lao 50 an ar 11.3 milyon seki pa vaksine lao 50 an. Apartir 14yem zur depi 2yem doz vaksin, zot finn truve ki risk ospitalizasyon osi byin ki risk lamor akoz COVID, li diminye par plis ki 9 fwa pu seki vaksine. Rezilta-la li parey kant-mem ki vaksin dimunn-la finn fer lor 5 mwa ki finn pran pu fer sa letid-la. Setadir ki li Pfeizer, Moderna uswa AstraZeneca, rezilta li parey: 9 fwa plis risk pu seki pa vaksine. Letid-la finn osi kapav analiz dan so dernye mwa, lefe varyan Delta ki finn vinn dominan dan Lafrans. Avek Delta, zot finn truve ki risk ospitalizasyon osi byin ki risk lamor diminye par 84% pu bann lao 75an, ek par 92% pu bann 50-74 an.  


Sa letid-la ena buku kredibilite etan done ki Epi-phare li enn institisyon syantifik, indepandan depi sekter prive farmasetik osi byin ki guvernman Franse. Li ti kree an 2018 pu fer ubyin organiz letid farmako-epidemyolozik baze lor data Sistem Data Lasante Nasyonal (SNDS). Li ti kree apre ki  lintere biznes farmasatik konpayni Servier pu kasyet sayd-efek enn medsinn ki li ti prodir, Mediator, ki finn amenn lamor par milye dimunn ti finalman expoze: Lakur ti kondann Servier pu frod ek omisid involonter.


Rajni Lallah


Pu LALIT