Galleries more

Videos more

Dictionary more

Blog 7 – Lor Inpe Bon Nuvel dan sa Lepok Pandemi

24.11.2021

Mo ti pu sot enn zur blog zordi – mo pe okipe avek finaliz mo lartik pu dedlayn prosenn REVI LALIT, alor mo pa ti ena tro letan – me mo pa finn kapav san pas partaz sa de but inpe bon nuvel plis enn realiti-chek. 


Premye, apre plizyer mwa bann ki pa finn vinn pran zot buster doz vaksin Kovid,ek bann ki ti pe ezite pu al zot premye doz (ena apepre 90,000 dimunn), enn sel kut buku-buku dimunn inn kumans al met lake dan bann sant vaksinasyon. Rezman fasilite pu atann zot sirtu an pliner. 


Laful ti telman gran Lindi ek Mardi, letan atann dan lake telman long, ki Minister Lasante inn anonse yer ki, apartir Merkredi ziska Vandredi dimunn bizin vinn dan tu sant vaksinasyon desantralize anord alfabetik.Sirnom A ziska F zordi, G ziska N dime ek O-Z Vandredi, tulezur 9:00 gramatin ziska 3:00 tanto. E paret ena enn nuvo sant, MGI, inn vinn azute dan lalist sant vaksinasyon.


Sa sanzman dan dimunn pu deside pu al vaksine, li sirman akoz kwinsidans de-trwa kiksoz ansam avek ogmantasyon enn sel kantite pasyan pe admet ek nonb dese ki dimunn ki ti ankor pe ezite finn konvinki par get realite, mem ziska Mesaze Lamor, limem. Lerla, apre kanpayn Lider Lopozisyon Xavier Duval kont buster Sinopharm, shift a buster Johnson & Johnson finn atir dimunn ki ti tom dan Duval so kanpayn toxik. Ek lerla, kapav anparti an repons a lapel LALIT a tu parti lopozisyon, lezot lorganizasyon ek Lapres/radio pu aret terziverse uswa pli pir, e tutswit fer apel for ek kler pu tu dimunn al vaksine, anfet nu finn truv buku lorganizasyon ki finn vinn delavan. Dernye rezon ki al kas sa ladig  anfantin “anti-guvernman” ki ti pe refiz fer vaksin finn alimante par deklarasyon iresponsab fer, par exanp, par Lider Lopozisyon dan Parlman. Si u pa ule kwar ki kalite insanite toxik li ti pe debite dan Lasanble Nasyonal. Si u pa pe konpran mo koler kont sa, rann enn servis al chek Hansard 9 Novam (Zis google “Mauritius Hansard” ek lerla al lor 2021 ek lerla apre lor le 9 Novam). Li kareman iresponsab. So lyin avek de inportater medikaman fer so kanpayn ankor pli lus– ki lintere li ena pu fer dimunn vir kont vaksinasyon? Apre lapel LALIT, plizyer lorganizasyon finn vinn delavan avek zot propozisyon pu pandan sa lepidemi Kovid–pran depi so PTr Navin Ramgoolam ziska so Rezistans. LALIT, kuma u kone, pandan pandemi, finn vinn delavan avek “deklarasyon Komin” ek “demand Kolektif” vizavi Guvernman – ena finn retenir ek lezot pa. Lide se met divan lide pu ena enn deba rasyonel.


Dezyem bon nuvel, nu finn tann dir depi manb LALIT ki travay dan sekter lasante ki dan flu klinik dan Jeetoo ek Candos – ki kuma enn baromet pu monitor lor komye admisyon lopital ek dese dan prosenn 2-5 semenn – ti ena mwins muvman yer. Sa li enn nuvel rasiran. (Malgre ki enn zirondel pa vedir “printan inn arive”) Sa li sirman enn konsekans direk, de semenn apre lekol inn ferme, ek nu bon konportman an zeneral, kuma enn pep antye, par rapor a tu gaydlayn lasante prevantif.


Sa, byin sir, pa enn rezon pu ralanti vaksinasyon, ni pu aret met mask byin , ni pu aret gard bon distans sosyal, ni pu aret gard lafnet gran uver, lav lame ek tu lezot mezir saniter. Li pa nonpli enn rezon pu aret res-lakaz otan ki posib, dimwin pankor ariv so ler. Nu, par exanp, pe ankuraz dimunn pu al fer shoping zis dan zur zot alfabet –san bizin ki guvernman mem kordinn sa. Seki nu fer, fason nu konport nu kan nu konpran ki ete enn pandemi, li samem ki pu plis ed nu tu.


E nu konklir avek enn “realiti-chek” pu seki dan elit blam Minis Lasante kuma “lakoz” sufrans depi pandemi, e truv so aksan lakanpayn telman deranzan a zot zorey siperyer (enn editorialist al ziska mem kalifye so manyer koze “baragouin”, enn term kolonyal meprizan), li vo lapenn zot aret get zis zot lonbri ek konpar lake dan Lalmayn ek Lotris avek lake kot Plaza ek Stad Germain Comarmond. Partu dan lemond – kan nepli pe kapav kontenir viris la kuma li ete dan Moris pu enn-de mwa – ena enn konba konstan repete ale mem pu zer sa irzans saniter san presedan ki re-ogmante pu menas sistem lasante. Minister Lasante Lalmayn ti telman dezespere ki li finn donn enn miz-an-gard grav: Dan kumansman lot lane, li dir, pu ena zis trwa kategori dimunn reste: seki vaksine, seki finn retabli depi Kovid , ek seki finn desede.


 


Lindsey Collen, pu LALIT


24 Novam 2021


Tradiksyon: BK avek kudme AA