Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT sutenir travayer sekter Lasante Piblik

01.11.2021

 Avek tu sa nuvo ka Covid,


Nu exprim plis ki zame


Nu sutyin a tu staf


Dan sistem lasante piblik


- infermye, atenndennt, 


dokter, Health care assistant,


Sofer lanbilans ek


Tu lezot travayer lopital


Ki pe bizin travay plis


Akoz zot koleg pe okip ka Covid.


Nu salye zot imans kuraz


Dan moman difisil


Enn lepidemi.


 


LALIT