Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lalit Peser San Kart pu gayn Kart Peser Kontinye

18.10.2021

Komite Konzwin Peser San Kart Sid-Est – Rezyonal LALIT Curepipe-Lesid ansam avek Sindika Peser ti ekrir Minis Lapes S.Maudhoo kumansman mwa Oktob pu proteste kont retar dan prosedir pu peser san kart gayn zot kart. Li pa finn reponn ziska ler. 


Peser san kart pa kapav gayn laysenns pu ki zot ena zot prop bato, ni zot kapav benefisye sibsid ki donn peser ki ena kart pu aste bato pu lapes andeor lagon, ni zot gayn alawenns move tan kan pa kapav lapes, ni zot gayn lekipman sekirite. San prezans peser ki ena kart, zot pa kapav lapes san riske gayn lamann ar ofisye fishriz uswa gard-kot ki sirvey lagon. Ena peser san kart finn atann plis ki 10 an pu gayn kart apre ki zot finn fer aplikasyon pu kart depi Minister Lapes. Minis Finans ti anonse dan bidze 2021 ki guvernman pe fer provizyon pu 500 nuvo kart peser. Peser san kart finn fini gayn let pu dir zot al lopital rezyonal kot zot reste pu fer tes medikal ek biro fishriz finn dir zot amenn zot sertifika moralite. Me zot tu pe atann lanons Minister Fishriz pu explike ki bizin fer aster pu gayn kart peser.  


Let-la zisteman lor sa kestyon-la. Ala ki li dir:


A Minister Lekonomi Ble, Resurs Marinn, Fishriz ek Shiping 
Hon. Sudheer Maudhoo
e atraver u PS 
LIC Building, John Kennedy Street, Port Louis


6 October, 2021


Ser Misye Minis,


Nu pa kone sipa u finn remarke, me nu dan kumansman mwa Oktob. Nu santi nu oblize fer u realiz dat ki nu finn arive akoz u ti deklare dan Lasanble Nasyonal ki kur peser pu kumanse le 1 Septam, setadir mwa dernye. Ziska ler zot pankor kumanse. 


Ni u finn anons Tes Profisyans organize par Minister ki u ti formelman tom dakor pu introdir pu ki parey kuma laysenns kondire, ena enn sistem pu gayn kart peser ki baze lor konesans lapes aplikan peser. Zot sipoze fer sa tes-la tutswit apre ki zot finn fer zot tes medikal ki montre ki zot anmezir travay dan lamer. 


Ni otan ki nu kone u pa finn met nuvo regulasyonn ek kondisyon atase ar kart peser artizanal kuma nu ti tom dakor apre ki nu ti propoz amandman a u propozisyon. 


Anu analiz an-ord kronolozik seki finn arive: 


Nu ti ena enn rankont formel avek u le 8 Ziyet sa lane-la pu diskit kriter pu kart peser artizanal. U ti dakor dan sa rankont-la ki u Minister ena responsabilite pu asire ki kart peser artizanal alwe zis a vre peser ki konn lapes, ki ena treyning dan sekirite dan lamer etan done ki lapes or-lagon li enn travay ki potansyelman danzere. Dan sa reinyon-la, u ti donn nu de apenndix ki u ti pe propoze kom nuvo regulesyonn ek nuvo kondisyon atase avek kart peser.


Dan nu reinyon avek nu manb, an bonn fwa, nu finn diskit sa de apenndix-la. Nu de organizasyon konzwintman finn prepar enn dokiman date 21 Ziyet 2021 ki kontenir nu kont-propozisyon ki nu ti sirkile a lapres ek Manb Lasanble Nasyonal pu ki ena deba piblik lor kriter ki servi par Minister pu aplikan peser gayn kart ek kondisyon atase avek kart peser.


Le 3 Ut, u ti reponn enn kestyon Parlmanter dan lekel u ti dir u pu ena rankont avek nu Zedi 5 Ut pu diskit nuvo Regulesyonn ek kondisyon atase ar kart peser. Se zis lelandime, ki u finn konvok nu pu vinn dan reinyon ki ti pu ena so lelandime, Zedi 5 Ut. Savedir nu gayn invitasyon pu reinyon zis lavey. U ti anmemtan anonse dan Lasanble Nasyonal ki Kur Peser pu kumanse le 1 Septam. 


Le 5 Ut, u finn efektivman zwenn nu ek nu finn ariv a enn lakor lor amandman a Regulesyonn pu definir kriter lor lekel pu alwe kart peser artizanal ek kondisyon atase avek kart ki u ti propoze. Nu ti avoy u kopi sa lakor-la dapre nu minits sa rankont-la le 11 Ut, 6 zur plitar. 


Enn semenn traverse, ariv le 20 Ut, nu ti ekrir u pu dimann ki ena enn Komite Teknik irzan pu konseptyaliz ek organiz nuvo Tes Profisyans ki pu fer par peser profesyonel avek 10 an lexperyans u plis lor sak debarkader dan tu le kat zonn lapes. Sa tes-la se pu asir transparans dan lexersis seleksyon anmemtan ki li asire veritab peser ki selekte dan prosedir pu gayn kart peser. U mem pa finn pran lapenn reponn nu let.


Pre trwa semenn plitar, ariv le 9 Septam, kan nu realize ki u paret pa pe pran traka ditu lor kimanyer pu met dibut sa nuvo Tes Profisyans-la, Sindika Peser finn avoy u Kestyon Model pu test profisyans apre konsiltasyon avek peser profesyonel or-lagon . Ankor enn fwa, u pa finn reponn nu let.


Relasyon Indistriyel li depann lor bonn fwa. Nu finn azir an-bonn fwa. Nu finn azir avek responsabilite. Eski u finn azir avek bonn fwa ek asim u responsabilite? U eski tusa konsiltasyon ek negosyasyon-la ti zis koz-koze pu u? Nu panse ki test pu gete sipa u an bonn fwa se eski vremem u pu pas regyulesyonn ek kondisyon atase dapre nu lakor, eski u pu vremem introdwir nuvo Tes Profisyans e eski vremem pu ena kur peser kot form 120 aplikan peser sak 6 semenn kuma u finn anonse dan Lasanble Nasyonal. Se sa ki pu pruv u bonn fwa.


Nu espere o-final, u pu azir an bonn fwa u osi.


Sinserman,


Judex Ramphul
Syndicat des Pecheurs


Jean Baptiste Arlandin & Rajni Lallah
Komite Konzwin Peser-San-Kart Sid-Est – Rezyonal LALIT Curepipe-Lesid


Kopi a Lapres
Kopi a Manb Lasanble Nasyonal