Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kimanyer kanpayn “eleksyon trike” afebli lopozisyon

12.10.2021

U tya panse pu ki parti Lopozisyon Parlmanter ena kapasite chalennj guvernman MSM opuvwar, zot bizin ena koerans politik. Zot pa kapav koz nerport. Zot pa kapav ena sertin manb ki ena enn laliyn politik, ek enn lot bann manb ki ena lot laliyn politik konpletman diferan, preske lekontrer. U tya panse li pa posib ena enn lidership ki timama swiv laliyn enn bann, timama swiv laliyn lot bann. Pli ridikil ankor, ena fwa swiv laliyn tulede anmemtan! 


Purtan depi rezilta eleksyon 2019, samem ki finn arive.


Apre rezilta eleksyon 2019, MMM, PMSD, PT, Bhadain finn kriye: “Eleksyon trike!” Alor pu zot, guvernman samem rezon kifer MSM-ML-ex-MMM “ilezitim”. Ep! Sannkut-la, e ena fwa dan mem koze, zot dir guvernman MSM “ilezitim” pu enn lot rezon: Akoz li finn gayn zis 37% elektora. Savedir la, zot pa pe dir eleksyon ti “kokin”, zot pe plito dir guvernman pa kapav gayne si li ena zis 37% vot elektora. Purtan zot, plis ki laplipar dimunn, zot byin kone sistem elektoral li baze lor first-past-the-post: premye 3 kandida ki gayn plis vot dan sak sirkonskripsyon ki eli. Zot, plis ki laplipar dimunn, zot kone ki parti u lalyans ki ena plis depite gayn mazorite e konstitiye guvernman. Alor ki “ilezitim” zot pe koze?


Inkoerans Lopozisyon Parlmanter


Anu gete ki lopozisyon PT, PMSD ek MMM finn fer an-realite fas-a rezilta eleksyon. Zot finn swazir pu syeze dan Parlman, mem si sa Parlman-la emann depi enn eleksyon ki “trike”, ki "kokin", dapre zot. Antretan plizyer zot kandida finn met ka Lakur Siprem pu chalennj eleksyon. Me kan zot finn fer sa, zot inn al anburbe dan ankor plis konfizyon.


1. Zot finn swazir pu zis sertin zot kandida dan eleksyon met ka Lakur Siprem pu konteste rezilta eleksyon. Ki li vedir? Eski li vedir eleksyon ti, dapre zot, “trike” zis dan sirkonskripsyon kot zot finn met ka? Lezot plas, pa ti “kokin” alor?


2. Parmi sa bann kandida-la, ena kuma Suren Dayal (PT) ki finn konteste eleksyon dan Sirkonskripsyon No. 8 lor baz ridikil ki MSM so kandida laba (P.Jugnauth, L.Dookun ek Sawmynaden) finn sanse “brayb” elektora avek ogmantasyon pansyon vyeyes, met PRB an-viger avan li sipoze an-viger, e bonis performans pu polisye, gard prizon ek ponpye. Sa bann pwin-la ti form parti manifest elektoral lalyans MSM-ML-ex-MMM. Dayer, PT-PMSD, li osi, ti fer kanpayn lor baz ki li pu ogmant pansyon vyeyes. Suren Dayal so ka, li plis politik. Li blam MSM pu “trikaz” eleksyon, pa telman Komisyon Elektoral. E li pe konteste eleksyon tule 3 kandida MSM dan No. 8.


3. Ena lezot ki pa finn swazir pu konteste eleksyon dan zot sirkonskripsyon. Mem ki sertin dan sa bann-la finn mansyonn “iregilarite” par Komisyon Elektoral, finalman zot finn tu sinpleman dimann enn rikawnnt. Pa plis ki sa. Vedir zot pa pe konteste eleksyon dan zot sirkonskripsyon akoz li ti “trike”, me plito akoz enn erer finn petet arive dan kontaz.


4. Ena kandida lopozisyon kuma Atma Bumma dan No. 8 ek Anil Bachoo dan No. 9 ki finn kareman retir zot ka Lakur. Bachoo dir ki Lakur finn rezet 19 lor 34 pwin dan so petisyon elektoral, ki Lakur finn truv frivol e pa liye avek so demand pu rikawnnt. Dan so petisyon, li ti pe sey dir eleksyon ti “trike” e dimann enn rikawnnt komsidire eleksyon pa trike anmemtan. Li finn oblize, pu rezon lozik elemanter, retir so ka net. 


An limem, Bachoo sinboliz sa inkoerans lopozisyon PT, PMSD, MMM. Bachoo dir sa bann pwin pu montre sanse eleksyon “trike” ti santral dan so ka, alor kan Lakur finn rezet zot, li finn pli vomye retir so ka. Eski sa li vedir ki Bachoo finn aksepte rezilta eleksyon aster, dimwin dan sirkonskripsyon kot li finn poze? So parti, PT pa finn dir nanye. Ena de kwa ki zot res kwak kan zot ena lezot kandida, inklir lider PT Ramgoolam ki ankor pe konteste rezilta eleksyon dan so sirkonskripsyon. 


5. Ena osi kandida Jhuboo dan No. 14 ki finn perdi so ka pu dimann rikawnnt. Li ti met buku lanfaz lor iregilarite dan kawnnting akoz enn “computer room” ki finalman Lakur finn truve pa ti ena nanye pu fer avek prosesis formel pu kawnnting (li ti konsern plito biltin pu lapres). Kan li perdi, Jhuboo dir ki aster omwin dimunn konpran rol sa lasam kompyuter-la – ki li pena okenn rol dan kawnnting. Alor ki Jhuboo dir aster? Ki so parti, PT dir? Si zot aksepte sa Zizman-la, vedir zot pe aksepte eleksyon pa ti “kokin”. Dimwin dan No. 14? 


Konklizyon


Enn lopozisyon ki koz nerport, ki konpletman inkoeran pena kapasite pu opoz guvernman MSM-ML-ex-MMM. Enn lopozisyon kumsa pena gran lavenir. Okontrer, so inkoerans politik ranforsi guvernman-la. E li riske uver laport pu enn lopozisyon pli de-drwat, mem fasizant, danzere.


LALIT pe opoz guvernman Jugnauth-ML-Obeegadoo-Ganoo lor baz enn program politik kler ek lor baz enn stratezi politik koeran ki sorti dan realite kot nu ete zordi e ki uver posibilite pu enn sosyete sosyalist pli divan. Sa kalite lopozisyon-la ki ena kapasite pu chalennj guvernman politikman. Se sa kalite lopozisyon politik-la ki neseser fas a kriz koronaviris ek kriz ekonomik aktyel.